Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 5 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 5.15:

 • dopuszczanie importu polygonów z SWDE z referencjami do punktów granicznych,
 • zamiana radianów na stopnie i zwiększenie precyzji przy eksporcie do SWDE z konwersją na uklad wsp. geograficznych,
 • inne drobne zmiany w eksporcie i imporcie SWDE,
 • poprawienie transformacji działek pomiędzy układami w celu wyeliminowania efektu błędnego szrafurowania przetransformowanych działek.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 5.14:

 • dodano obsługę empirycznego układu 1965 (czyli matematycznego 1965 z korektami),
 • dodano współpracę z nową wersją interfejsu do EWOPISU w zakresie ulepszonego tworzenia wyrysu z wypisem.

Uaktualnienie do wersji 5.13:

 • dodano wyświetlanie dodatkowego symbolu punktu osnowy z BANKU OSNÓW wg stanu stabilizacji (dla BANKU OSNÓW od wersji 1.10),
 • konwersję rastrów z formatu CIT.

Uaktualnienie do wersji 5.12:

 • dodano import części geometrycznej SWDE,
 • zaktualizowano eksport do SWDE,
 • uwidoczniono bazy dla interfejsów w eksploatorze,
 • dodano informację przy otwieraniu bazy o otwieranych poszczególnych komponentach,
 • dodano nakładanie części wspólnych rastra monochromatycznego na siebie przy scalaniu,
 • dodano nową kategorię w tabeli operatów - KERG.

Postać identyfikatorów obiektów w EWMAPIE w celu poprawnego eksportu i importu do SWDE powinna byc następująca:

 • dla jednostki ewidencyjnej: wwppgg_r
 • dla obrębu: wwppgg_r.numer (numer - xxxx)
 • dla rejonu statystycznego: wwppgg_r.numer
 • dla użytku gruntowego: obreb.numer/ofu

Uaktualnienie do wersji 5.11:

 • zaktualizowano eksport do SWDE zgodnie z najnowszymi wersjami załączników do rozporządzenia,
 • dodano zapamiętywanie danych organizacyjnych przy eksporcie do SWDE pomiędzy kolejnymi uruchomieniami programu,
 • poprawiono zgłoszone usterki (m. in. wstawianie czołówek i wydruk do pliku BMP).

Uaktualnienie do wersji 5.10:

 • w raporcie z obliczeń - domiar prostokątny - zapisywana jest miara wprowadzona i wyrównana,
 • dodano zaznaczanie symboli bitmapowych - graficzne wyróżnienie aktywnego obiektu w skład którego wchodzą symbole bitmapowe,
 • dodano kopiowanie bloku z zachowaniem przynależności elementów do poszczególnych warstw,
 • dokonano zmian w eksporcie do formatu SWDE,
 • dodano uwzględnienie prefiksów przed numerami działek i punktów przy wydrukach tekstowych.

Uaktualnienie do wersji 5.09:

 • w raporcie z obliczeń - domiar prostokątny - zapisywana jest miara wprowadzona i wyrównana,
 • dodano zaznaczanie symboli bitmapowych - graficzne wyróżnienie aktywnego obiektu w skład którego wchodzą symbole bitmapowe,
 • dodano kopiowanie bloku z zachowaniem przynależności elementów do poszczególnych warstw,
 • dokonano zmian w eksporcie do formatu SWDE,
 • dodano uwzględnienie prefiksów przed numerami działek i punktów przy wydrukach tekstowych.

Uaktualnienie do wersji 5.08:

 • dodano tworzenie plików .geo przy eksporcie rastrów,
 • usunięto zauważone i zgłoszone usterki.

Uaktualnienie do wersji 5.07:

 • dodano eksport rastrów do geotiff'a,
 • dokonano zmian w eksporcie do formatu SWDE.

Uaktualnienie do wersji 5.06:

 • zmianie uległa kolejność dodawania i wskazywania punktów przy wpasowaniach o wiele punktów (np. afinicznym) z wykorzystaniem opcji naprzemiennego wskazywania. W wersjach początkowych 5.00-5.02 najpierw wskazywało się punkt docelowy, a następnie punkt na rastrze (pierwotny), w wersjach 5.03-5.05 ta kolejność została odwrócona. W wersji 5.06 wracamy do początkowej kolejności (takiej jak w wersjach 5.00-5.02) przy czym została dodana możliwość ewentualnej jej zmiany przez użytkownika w parametrach krzyża za pomocą którego dokonuje się wskazywania punktów (prawy przycisk myszy). Należy zwrócić uwagę że punkt pierwotny to punkt na jeszcze nie wpasowanym rastrze, a docelowy to punkt w miejscu gdzie raster się znajdzie po wpasowaniu.

Uaktualnienie do wersji 5.05:

 • dodano zaznaczanie markerami szrafurowanych działek i numerów działek na warstwie zastępczej,
 • dodano możliwość generowania punktów adresowych dla stron WWW,
 • dokonano zmian w eksporcie do formatu SWDE.

Uaktualnienie do wersji 5.04:

 • usunięto zauważone i zgłoszone usterki,
 • poprawiono eksport do formatu SWDE.

Uaktualnienie do wersji 5.02:

 • usprawniono sposób wpasowania rastrów o wiele punktów,
 • umożliwiono jednoczesny zapis wszystkich edytowanych rastrów,
 • dodano zmiany konieczne do współpracy z nowym EWOPISEM dla Windows,
 • usunięto zauważone i zgłoszone usterki.

Uaktualnienie do wersji 5.01:

 • poprawiono opcję kopiowania na warstwę bez zmiany pozycji.
 • poprawiono sposób obliczania wysokości tekstów (numerów działek, punktów oraz innych).

Uaktualnienie do wersji 5.00:

 • Wersja EWMAPA 5 została przystosowana do współpracy z nowym programem EWOPIS dla WINDOWS - nowe typy interfejsów, eksport SWDE z poziomu programu EWOPIS.
 • Nowe opcje programu
  • Graficzna edycja formatek bezpośrednio w programie EWMAPA.
  • Eksport działek, konturów i zobiektowanych budynków do formatu SWDE.
  • Symbole rysunkowe - każdy symbol oprócz swojej reprezentacji wektorowej może posiadać także reprezentację w postaci wielobarwnego rysunku. Dodatkowo istnieje możliwość zapisu bloku jako symbolu.
  • Import punktów z formatu proponowanego w Instrukcji Technicznej O3/O4 oraz z formatu stosowanego w rejestratorach. Import ten jest możliwy zarówno do bazy punktów granicznych, jak i na warstwy. Kody występujące w pliku mogą różnicować poszczególne warstwy, określać stabilizację lub cechę punktu.
  • Zrzut podziału sekcyjnego na warstwy.
  • Nowy generator skarp.
  • Szybkie powiększenia z widokiem całego obszaru w oddzielnym oknie.
  • Zmiana importu punktów - raporty o występujących błędach. Odczyt i zapis dodatkowych informacji o punkcie.
 • Zmiany w obsłudze rastrów
  • Opcja prostego wydruku rastrów (bez przezroczystości).
  • Możliwość określenia typu rastra (np. mapa zasadnicza, sytuacyjna, topograficzna) oraz dodanie możliwości filtrowania rastrów według tego typu.
  • Nowe możliwości w odczycie modelu terenu (interpolacja wysokości dla siatki regularnej, odczyt formatu ASC).
  • Identyfikacja rastra poprzez jego wskazanie na ekranie.
  • Opcja prostego scalania rastrów.
  • Scalanie z mozaikowaniem dla wszystkich typów rastrów.
  • Eksport rastrów 256 kolorów z kolorami przezroczystymi i bez nich.
  • Liniowa i promieniowa korekta barwna zdjęć lotniczych.
  • Operacje "cofnij" i "ponów" podczas edycji rastra.
  • Nowy sposób wskazywania punktów dostosowania przy wpasowaniu rastra (naprzemienny).
 • Zmiany w obsłudze osnów (współpraca z BANKIEM OSNÓW)
  • Rozbudowana konfiguracja kolorów zarówno dla wydruku, jak i wyświetlania.
  • Ładowanie punktów osnowy z obszaru markera powierzchniowego oraz ładowanie całości (BANK OSNÓW wersja 1.08).
  • Wyszukiwanie i oznaczanie markerem punktów z BANKU OSNÓW.
  • Zrzut punktów z BANKU OSNÓW na warstwy.
 • Pozostałe zmiany
  • Szukanie punktów i działek poprzez fragment numeru.
  • Naprawa uszkodzonych warstw.
  • Możliwość związania linii specjalnych z katalogiem warstw.
  • Zmiana sposobu wyświetlania numerów działek uwzględniająca zastępczą warstwę (istotne dla wygodnego prowadzenia mapy w technologii uproszczonej).
  • Dodanie możliwości importu z przeliczaniem współrzędnych z innego układu.
  • Zapis i odczyt ustawień przy zrzucie działek na warstwy (wygodne podczas częstych eksportów działek do DXF).
  • Eksport warstw z poziomu eksploratora do formatu tekstowego i DXF - wygodne zaznaczanie warstw do eksportu.
  • Obsługa układu UTM.
  • Możliwość przesuwania numeru konturu, gdy ten nie jest główną bazą działek.
  • Wydruk punktów granicznych z dodatkowymi informacjami z użyciem wzorców wydruku.
  • Odtwarzanie linii bazowej. Na podstawie miar bieżących i domiarów można odtworzyć linię bazową (wygodne podczas wkartowywania ze starych operatów).
  • Import punktów w formacie X Y z autonumeracją.
  • Eksport tekstów i współrzędnych z warstw.
  • Rozdzielenie domyślnej justyfikacji numerów punktów i działek.
  • Zaznaczanie zakresów rastrowych linią łamaną oraz działkami.
  • Import elementów POINT z DXF jako symboli.
  • Eksport punktów z obwodnicy.
  • Statystyki dla działek i konturów.
  • Opcja umożliwiająca wybór domyślnego katalogu w menu aktywności.
  • Transformacja bloku (afiniczna, wielomianowa, między układami).
  • Usuwanie archiwum i indeksowanie działek z poziomu eksploratora.
  • Zrzut działek na warstwy zgodnie z aktualnymi ustawieniami (np. z obcięciem numeru).
  • Dodanie opisów do symboli.
  • Zrzut markerów na warstwę. Dodanie predefiniowanych symboli nieskalowalnych o kształtach zgodnych z markerami.
  • Różne typy linii w generatorach.
  • Import symboli z DXF z opcjonalnym obrotem (np. w przypadku innej definicji symbolu).
  • Zapis identyfikatorów punktów w raporcie obliczeń.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 5.15 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 5
Wielkość: 1977635 B
Dodany: 2005-05-20
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 5
Wielkość: 1885065 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 5 VIEW
Wielkość: 1869866 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

 

Odwiedza nas 81 gości oraz 1 użytkownik.