Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 8 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 8.11:

 • dodanie przypisywania aktywnego operatu dla działek w sytuacji, gdy jest zaznaczona opcja importować operaty dla punktów podczas importu z SWDE,
 • dodanie do transformacji rastrów wybranych z katalogu na dysku możliwości transformacji z całą strukturą podkatalogów (należy wejść do tego katalogu i nie wskazywać żadnego pliku {w polu nazwa pliku musi być zapis *.*}, gdy się wskaże jakieś pliki wtedy transformacja działa dla wskazanych plików, czyli po staremu),
 • dodanie możliwości pobierania przez SESUT od wer. 2.04 długości elementów liniowych obiektów,
 • poprawienie błędnego działania transformacji warstw liniowych w bazach Firebirda.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 8.10:

 • dodanie możliwości określenia w konfiguracji sposobu wyświetlania numerów działek, punktów, konturów i użytków po otwarciu bazy,
 • dodanie możliwości eksportu danych do formatu DXF w kolorach określonych do wydruku,
 • poprawienie komunikatów o błędach w czasie sprawdzania obiektu powierzchniowego podczas jego zapisu,
 • dodanie kolejnych parametrów do konfiguracji WMS-a.

Uaktualnienie do wersji 8.09:

 • optymalizacje i poprawki

Uaktualnienie do wersji 8.08:

 • poszerzenie obsługi FUZ w czasie eksportu/importu z SWDE dla budynków także do postaci literowej oznaczenia umieszczonej w polach dodatkowych obiektów (uzupełnienie do 8.02),
 • przyśpieszenie eksportu i importu swde,
 • dodanie importu obiektów LWPOLYLINE z DXF-a,
 • dodanie możliwości zmiany skręcenia aktywnego obszaru w wyrysie składanym.

Uaktualnienie do wersji 8.07:

 • dodanie możliwości obcinania regionem poszczególnych wydruków wyrysu składanego,
 • umożliwienie poszerzania tabelki z przypisywaniem nazw warstw podczas importu z dxfa,
 • usprawnienie tworzenia danych dodatkowych - na podstawie istniejącego pliku struktury danych dodatkowych,
 • dodanie wsadowego importu z swde - obsługuje się go podobnie jak pozostałe importy i eksporty dodane w poprzednich wersjach (np. patrz opis do wersji 7.11),
 • dodanie transformacji współrzędnych podczas importu z swde,
 • wizualizacja nagłówka importowanego pliku swde,
 • wybór układu współrzędnych na podstawie wpisu w importowanym pliku swde,
 • dodanie przenumerowania powtarzających się numerów punktów granicznych podczas importu z swde,
 • dodanie filtracji danych wg podanej jendostki ewidencyjnej podczas importu z swde, dzięki czemu można do kilku oddzielnych baz zaimportować kilka jednostek ewidencyjnych z jednego wspólnego pliku swde,
 • rozwiązanie problemu eksportu/importu z swde punktów na granicy jednostki ewidencyjnej z różnym numerem rodzaju gminy.

  Do tej pory format punktu na granicy jednostki ewidencyjnej miał postać:

  J-nnngdzie nnn to numer punktu.

  Od wersji 8.07 format ten został rozszerzony do postaci:

  J.R-nnngdzie R to rodzaj gminy.

  Stara uproszczona postać formatu punktu również może być używana tak jak do tej pory, wtedy EWMAPA za R przyjmie wartość z numeru teryt określonego w konfiguracji lub podanego w okienku z eksportem do SWDE.
  W przypadku importu z SWDE, jeśli numer importowanej jednostki ewidencyjnej pozostanie pusty do numerów powyższych punktów zostanie dodany człon R terytu w przeciwnym wypadku człon R zostanie dodany tylko jeśli różni się od podanego.

 • dodanie kolejnego sposobu określania miejsca skąd ma się czytać konfiguracja EWMAPY.

  Cały proces poszukiwania konfiguracji EWMAPA przeprowadza wg następującej listy, gdzie druga pozycja występuje dopiero od wersji 8.07:

  • Sprawdzenie czy istnieje plik ewusr.ini w katalogu Windows oraz czy są w nim określone ścieżki dojścia do plików z konfiguracją, plik ten może mieć następującą przykładową zawartość:

   [Konfiguracja]
   Konfiguracja baz=d:\baza.ini
   Konfiguracja=d:\ewmapa.ini
   Konfiguracja listw=d:\ewikony.ini
  • Odczyt z konfiguracji zapisanej w rejestrach systemowych położenia plików konfiguracyjnych w określonym katalogu na dysku lub z określonego profilu występującego w podkatalogu USERS katalogu z zainstalowaną EWMAPĄ. Konfiguracja tej metody określenia położenia plików konfiguracyjnych jest dostępna z EWMAPY w menu Baza/Konfiguracja/Inne/Konfiguracja programu.

  • Odczyt konfiguracji z profilu użytkownika (jeśli profile istnieją), czyli z podkatalogu o nazwie takiej jak nazwa użytkownika zalogowanego do systemu Windows, który to podkatalog znajduje się w podkatalogu USERS, katalogu z zainstalowaną EWMAPĄ. Nazwę użytkownika zalogowanego do systemu Windows podaje np. program UserName.exe znajdujący się w głównym katalogu cd-romu z instalacją EWMAPY.

  • Odczyt konfiguracji z katalogu Windows.


Uaktualnienie do wersji 8.06:

 • poszerzenie zrzutu identyfikatorów obiektów na warstwę o możliwość zrzutu atrybutów oraz funkcji użytkowej budynków,
 • dodanie możliwości działania EWMAPY jako serwera WMS.

Internet zaspokaja coraz większą liczbę potrzeb na dostęp do danych, w tym do danych geoprzestrzennych. Aktualny upgrade umożliwia przekształcenie EWMAPY w serwer internetowy/intranetowy dystrybuujący dane geometryczne. Bardzo ważne jest, iż dane są wysyłane do Internetu/Intranetu przez EWMAPĘ - brak konieczności jakiejkolwiek konwersji danych a dodatkowo mogą być prezentowane zawsze aktualne dane. Dane są udostępniane w formacie WMS ustanowionym przez OGC, a zatwierdzonym przez normy ISO. Obecnie na rynku dostępnych jest wiele przeglądarek WMS, w których można przeglądać dane.

Nasza firma także przygotowała taką przeglądarkę, która umożliwia dostęp do danych zarówno w sposób publiczny, jak i z restrykcjami (połączenie szyfrowane, logowanie, kontrola IP, godziny logowania itp.). W trybie z restrykcjami możliwy jest także dostęp do danych EWOPISU - sprawdzenie właściciela działki czy odszukanie działki konkretnej osoby. Opcja serwera jest zabezpieczona kluczem sprzętowym, jednak bez klucza też można ją przetestować - na środku obrazu rysowana jest ramka informująca o wersji demonstracyjnej.

Klucze dostępne są w trzech licencjach:

Licencja I - zezwala na publikację danych w sieci Internet pod warunkiem udostępniania danych publicznie (wszystkim i bez opłat) oraz w sieci Intranet urzędu, który nabył licencję EWMAPY zarówno w trybie publicznym, jak i z restrykcjami.
Koszt licencji 1300 zł netto.

Licencja II - uprawnienia jak w licencji I oraz dodatkowo prawo do udostępniania w sieci Internet z restrykcjami (dostęp ograniczony) pod warunkiem, że odbiorcy nie wnoszą opłat za tego typu udostępnianie.
Koszt licencji 2900 zł netto.

Licencja III - uprawnienia jak w licencji II oraz dodatkowo prawo do udostępniania w sieci Internet z restrykcjami i z prawem pobierania opłat za tego typu udostępnianie (np. jednostki branżowe, notariusze itp).
Koszt licencji 4900 zł netto.

Do każdego zakupionego klucza dodajemy zestaw oprogramowania (pliki html, javascript, php) umożliwiający stworzenie przeglądarki danych WMS (zarówno publicznej, jak i z restrykcjami) oraz posadowienie jej na własnym serwerze internetowym.

Do uaktualnienia dodajemy przykładowe pliki konfiguracyjne i plik html umożliwiający bardzo proste wykorzystanie EWMAPY jako serwera WMS i wyświetlenie bazy przykładowej w dowolnej przeglądarce internetowej. W tym celu należy wykonać następujące czynności:

 • uruchomić EWMAPĘ otwierając bazę Przykład, którą EWMAPA standardowo dodaje podczas instalacji,

 • załadować wszystkie skonfigurowane dane (w eksploratorze ustwić się na samej górze drzewka na pozycji Przykład i nacisnąć przycisk "odczytaj całość",

 • odczytać raster ortofoto.evr,

 • uruchomić serwer WMS z menu Mapa/WMS/Serwer poprzez wciśnięcie przycisku "start/stop serwera" (wcześniej sprawdzić czy ścieżka do danych konfiguracyjnych serwera wskazuje podkatalog "srv" w katalogu z EWMAPĄ, jeśli pokaże się okienko informujące o błędzie przeliczania współrzędnych należy wejść do konfiguracji baz i ustawić układ "empiryczny 1965 strefa 1" dla bazy Przykład i otworzyć ponownie bazę),

 • otworzyć w przeglądarce internetowej plik przyklad-wms.html znajdujący się w podkatalogu Bazy\Przyklad w katalogu z EWMAPĄ,

 • wybrać interesującą pozycje z listy "warstwy" i nacisnąć przycisk "ok".

Dodatkowo w podkatalogu Instr w katalogu z EWMAPĄ znajduje się plik wms-konfiguracja.pdf, który zawiera szczegółowy opis tworzenia konfiguracji serwera WMS.


Uaktualnienie do wersji 8.05:

 • dodanie eksportu i importu danych autoryzacyjnych dla eksportu/importu punktów,
 • poprawki eksportu i importu z SWDE,
 • dodanie dokładniejszych komunikatów dotyczących niezgodności postaci numeru punktu, działki, konturu i użytku podczas importu z SWDE,
 • dodanie odczytu współrzędnych rastra z nazwy konwertowanego pliku traktowanej jako numer sekcji,
 • dodanie eksportu zgeneralizowanych planów rastrów do formatu TIFF.

Uaktualnienie do wersji 8.04:

 • dodanie możliwości usuwania polygonów szrafury obszarami i w całości,
 • dodanie wsadowego importu działek oraz warstw z formatu tekstowego,
 • dodanie eksportu i importu danych autoryzacyjnych dla działek/konturów/użytków, warstw i obiektów,
 • dodanie możliwości pionowego przesunięcia numerów działek, konturów i użytków podczas importu z SWDE,
 • dodanie kopiowania danych z rozliczenia działki z okienka informacji o działce do schowka,
 • dodanie możliwości określenia bazy do otwarcia w linii poleceń EWMAPY np. ewmapa -b xxx gdzie xxx to nazwa bazy.

Uaktualnienie do wersji 8.03:

 • poprawa funkcji scalającej oraz rozbijającej działki i obiekty powierzchniowe z enklawami na potrzeby eksportu i importu z SWDE i shapefile (co objawia się między innymi "ładniejszym" generowaniem fikcyjnych połączeń po importach),
 • scentralizowanie zapisu i odczytu konfiguracji co powinno przyspieszyć między innymi uruchamianie się EWMAPY zwłaszcza jeśli konfiguracja jest przechowywana na dyskach sieciowych,
 • poprawki przy eksporcie bibliotek linii i symboli do DXFa,
 • zapis konfiguracji opcji drukarek w wyrysie składanym,
 • dodanie przetwarzania w pamięci wyrysów składanych co może wyeliminować niektóre problemy związane z wyrysami na drukarkach z niepoprawnie działającymi sterownikami.

Uaktualnienie do wersji 8.02:

 • bardziej precyzyjne sprawdzanie zawierania się elementu w obszarze podczas eksportu warstw,
 • dodanie możliwości eksportu tylko części połączań działki do dxfa oraz eksportu numerów z przygotowania do wydruku podczas eksportu z zaznaczonego obszaru,
 • dodanie możliwości wkreślenia fikcyjnych połączeń obiektów powierzchniowych z enklawami linią niewidoczną podczas importu z shapefile,
 • dodanie możliwości określenia pola z identyfikatorem obiektu podczas importu obiektów z shapefile,
 • dodanie możliwości uwidaczniania na mapie linii wkreślonych jako niewidoczne (typ linii - 14),
 • dodanie liczenia powierzchni obiektów złożonych z podobiektami pow. oraz pow. i długości z poprawkami odwzorowawczymi w liście obiektów,
 • ulepszenie kryterium wyboru czy działka należy do obszaru w np. interfejsie pytającym (zamiast sprawdzania punktów, są sprawdzane granice),
 • dodanie eksportu i importu FUZ dla budynku z SWDE (w celu poprawnego eksportu lub importu funkcji użytkowej budynku należy z kodem obiektu reprezentującego budynek w konfiguracji obiektów związać wartość liczbową - kolumna "typ pól", wartość np. "jedna liczba" - oraz odpowiednią "nazwę pola" zatytułować "FUZ"),
 • dodanie możliwości określenia kodu WWPP dla punktów na granicy państwa, województwa, powiatu i gminy oraz uwzględnianie go przy eksporcie i imporcie z SWDE

Do tej pory format punktu na granicy państwa, województwa, powiatu i gminy miał postać:

A-nnn

gdzie w miejsce A należy wstawić: PL, W, P lub G, a w miejsce nnn numer punktu. Od wersji 8.02 format ten został rozszerzony do postaci:

A.WWPP-nnn

gdzie w miejsce WWPP należy wstawić kod powiatu.

Stara uproszczona postać formatu punktu również może być używana tak jak do tej pory, wtedy EWMAPA za kod WWPP przyjmie wartość określoną w konfiguracji lub podaną w okienku z eksportem do SWDE.

W przypadku importu z SWDE dodatkowo należy podać domyślny numer jednostki ewidencyjnej, numer ten jest istotny tylko dla punktów na granicy państwa, województwa, powiatu i gminy. Jeśli numer pozostanie pusty do numerów powyższych punktów zostanie dodany człon WWPP terytu w przeciwnym wypadku człon WWPP zostanie dodany tylko jeśli różni się od podanego.


Uaktualnienie do wersji 8.01:

 • dodano konfiguralność kolumn podczas importu tekstów na warstwę,
 • dodano wymuszenie docelowej rozdzielczości przy scalaniu rastrów,
 • dodano informację o powierzchni obiektu złożonego z podobiektami powierzchniowymi oraz liczenie poprawek odwzorowawczych w okienku z informacją o obiekcie,
 • uwzględnienie oryginalnej klasy konturów/użytków przy funkcji zmiany numerów z autonumeracją,
 • uwzględnienie aktywnej bazy przy wyszukiwaniu działek/konturów/użytków dla interfejsu pytającego,
 • możliwość dodania obramowania wokół składowych wyrysu składanego.

Uaktualnienie do wersji 8.00:

 • We wszystkich wersjach EWMAPY, można było edytować dowolne skonfigurowane warstwy czy szrafury. Nie dotyczyło to jednak bazy działek. Edycji mogła podlegać tylko główna baza działek. W wersji 8. usunięto to ograniczenie. W każdej chwili użytkownik może wskazać, która baza podlega edycji, „uaktywnić“ ją, a następnie przejść do edycji. Znacznie uprości to edycję działek leżących przy granicy gminy lub konturów czy użytków, jeśli zmiana granicy działki ma mieć wpływ na ich przebieg. Pojęcie „aktywnej bazy“ jest realizowane nie tylko podczas edycji, lecz także podczas eksportów, zrzutów na warstwę itp.
 • Obiekty są ważnym elementem systemu EWMAPA. Wersja 8. poszerzyła liczbę funkcji dostępnych podczas operacji na obiektach:
  • usuwanie obiektów z bloku
  • usuwanie wybranych obiektów - można usunąć wszystkie obiekty o danym kodzie lub zgodnym początku identyfikatora
  • usuwanie obiektów wraz z usuwaniem elementów z warstw
  • tworzenie obiektów liniowych na podstawie wskazanego początku i końca
  • kontrola poprawności i spójności bazy obiektowej
  • zrzut identyfikatorów obiektów powierzchniowych (np. budynków czy użytków) na warstwę.
 • Do wersji 7. warstwy mogły mieć nazwy o długości maksymalnie 10 znaków. W niektórych przypadkach utrudniało to czytelność. Dużym mankamentem był także import z DXF, w przypadku gdy warstwy w DXF miały dłuższe nazwy, a po ich skróceniu powtarzały się. Wersja 8. EWMAPY umożliwia zakładanie warstw o długich nazwach. W nowej wersji poszerzono możliwości wstawiania symboliki. Obecnie symbole (podobnie jak teksty) mogą posiadać odnośniki, jak i mogą być odsunięte od punktu wstawienia.
 • Markery dostępne w EWMAPIE zawsze były użytecznym narzędziem. W wersji 8. zwiększono ich funkcjonalność:
  • możliwość zrzutu markera prostokątnego na warstwę
  • możliwość pomiaru powierzchni według markera prostokątnego
  • odczyt punktów załamania markera powierzchniowego z pliku z możliwością wskazania układu współrzędnych oraz kolejności kolumn X i Y
  • wprowadzenie pojęcia „aktywnego“ markera punktowego - markera wykorzystywanego przez system do sygnalizacji błędów czy wyszukiwanych obiektów
  • sekwencja Ctrl F uruchamia wyszukiwanie na warstwie z użyciem aktywnego markera
  • możliwość wyszukiwania tekstu na warstwie na podstawie wzorca (regular expressions).
 • Ważną funkcją EWMAPY były przeliczenia współrzędnych między różnymi układami oraz transformacja danych. W wersji 8. dodano transformację do wszystkich importów i eksportów, co umożliwia niemal transparentne przechodzenie pomiędzy układami. Np. można odczytać plik shapefile z układu geograficznego, podczas importu dokonać transformacji do układu płaskiego 92, a następnie po modyfikacji danych wyeksportować je ponownie jako współrzędne geograficzne.
 • Pomimo coraz częstszego wykorzystywania danych w postaci numerycznej, stale występuje konieczność wykonywania wydruków lub wyplotów. W wersji 8. dodano zupełnie nową funkcję polegającą na składaniu kilku wydruków na jednym arkuszu i ich wspólnym drukowaniu.
 • Wielu naszych klientów wskazuje na potrzeby rozbudowy modułu eksportu do formatu DXF. Format ten stał się standardem podczas przekazywania nieobiektowych danych geodezyjnych. W wersji 8. EWMAPY dodano nowe możliwości:
  • eksport do formatu DXF z bloku
  • eksport do formatu DXF działek, konturów i użytków bez potrzeby ich zrzutu na warstwy.
  Eksplorator EWMAPY to jedno z najbardziej funkcjonalnych rozwiązań. W wersji 8. dodano kilka nowych opcji:
  • powiększenie do obszaru zajmowanego przez zaznaczone warstwy
  • odczyt zawartości podwarstwy
  • usunięcie z pamięci danych podwarstwy
  • odczyt warstw/podwarstw z markera powierzchniowego.
 • Pozostałe zmiany w wersji 8.:
  • ciągłe wprowadzanie łuków
  • pomiar odległości po łuku
  • filtrowanie po statusie dla działek, punktów i warstw oraz po operacie dla obiektów
  • grupowe usuwanie działek podczas przeglądania listy działek
  • możliwość określenia menu widoczności i aktywności dla bazy - pojawia się po otwarciu bazy
  • wsadowy eksport do SWDE
  • rozbudowa importu SWDE o jednoczesny import działek, konturów i użytków
  • poprawa jakości wyświetlania rastra podczas oddalania
  • dodanie generowania numeru konturu lub użytku dla baz FB
  • dodanie trybu automatycznego generowania numeru punktu granicznego
  • zmiana jednostki powierzchni w zależności od wielkości wskazanego obszaru.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 8.11 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 8 FB
Wielkość: 3087267 B
Dodany: 2009-10-08
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 8
Wielkość: 3086627 B
Dodany: 2009-10-08
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 8
Wielkość: 3003400 B
Dodany: 2009-10-08
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 8 VIEW
Wielkość: 2955872 B
Dodany: 2009-10-08
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 121 gości oraz 0 użytkowników.