Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWMAPA 9 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 9.07:

 • dodanie możliwości ignorowania przesunięć numerów punktów z Banku Osnów,
 • dodanie automatycznego przesunięcia numerów punktów z Banku Osnów,
 • poszerzenie możliwości określenia symbolu wyświetlanego na podstawie stanu znaku stabilizacji dla punktów z Banku Osnów (może być różny dla każdej klasy punktu),
 • dodanie konwersji polskich znaków z UTF8 podczas importu z DXF-a,
 • dostosowanie modułu interpolacji warstwic do Windows 7.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 9.06:

 • dodano zapamiętywanie ustawień w generatorze skarp,
 • poprawiono zauważone usterki.

Uaktualnienie do wersji 9.05:

 • dodanie możliwości transformacji współrzędnych dla rastrów opisowych,
 • dodano zmienną ~USR do formatek, która jest zastępowany nazwą użytkownika podczas wydruku,
 • poprawiono problemy występujące podczas transformacji współrzędnych dla pewnych typów łuków na warstwach liniowych.

Uaktualnienie do wersji 9.04:

 • modyfikacja opcji 'referuj na punkty graniczne' przy eksporcie konturów, użytków, obrębów, jednostek i rejonów statystycznych do SWDE (referowanie nie zależy od tego, czy wcześniej wyeksportowały się punkty graniczne przy eksporcie działek, tak jak było do tej pory),
 • dodanie możliwości skonfigurowania uwidocznienia numerów punktów osnowy z BO przy otwarciu bazy,
 • dodanie importu liczby kondygnacji z budynków z swde do pól użytkownika (w konfiguracji pól użytkownika należy dodać pole typu liczba o nazwie LKN),
 • zrzut FUZ i LKN obiektów budynkowych na warstwy,
 • poprawki do rejestracji EWMAPY jako serwera automatyzacji OLE (istotne dla Windows 7),
 • dodanie do eksportu obiektów do shapefile dodatkowych pól użytkownika,
 • dodanie możliwości zastosowania poprawek Hausbrandta przy transformacji współrzędnych.

Uaktualnienie do wersji 9.03:

 • dodanie możliwości wyboru działek, konturów i użytków podczas eksportu do SWDE,
 • przeniesienie pól danych dodatkowych do atrybutów obiektów,
 • klient WMS - transformacja między układowa przybliżona wielomianem drugiego stopnia zamiast transformacji afinicznej,
 • usunięta została przyczyna fałszywych alarmów programów antywirusowych badających EWMAPĘ.

Uaktualnienie do wersji 9.02:

 • dodanie możliwości skonfigurowania rodzaju i wielkości czcionki użytej do robienia stałego podpisu pod wyrysem,
 • dodanie dopasowania granic działek sąsiednich do zmian wykonanych podczas przenoszenia działek/konturów/użytków z bazy roboczej,

  Dopasowanie to jest potrzebne w sytuacji, gdy wstawia się nowy punkt graniczny na granicy działki np. robiąc podział i przenosi się tą podzieloną działkę do bazy zasadniczej, nie zaznaczając do przenoszenia działki sąsiedniej. Ponieważ obwodnica działki sąsiedniej ulega zmianie (dochodzi jeden punkt) w sytuacji, kiedy nie zaznaczy się jej do przenoszenia, EWMAPA 9.02 zmodyfikuje obwodnice działki sąsiedniej uwzględniając nowy stan rzeczy.

 • dodanie możliwości usuwania granicznych połączeń podczas edycji działek w bazie FB.

  Do tej pory EWMAPA nie pozwalała na usuwanie lub modyfikację zewnętrznych granic działek obszaru zaznaczonego do edycji. Od tego uaktualnienia dla bazy FB jest to dopuszczalne, żeby np. móc dokonać podziału działki sąsiadującej ze zmodyfikowaną wcześniej działką w ramach innego operatu, który nie został jeszcze zatwierdzony. Rodzi to jednak skutki uboczne, o których trzeba pamiętać wykonując taką operację, mianowicie dojdzie do rozejścia się granic tych dwóch działek sąsiednich, które będzie wykazywała analiza przylegania. Dlatego należy pamiętać żeby po zatwierdzeniu już podziałów w obydwu sąsiadujących działkach, ten problem wyeliminować.


Uaktualnienie do wersji 9.01:

 • poprawienie adresów serwerów WMS proponowanych przez EWMAPĘ na skutek zmian wprowadzonych przez geoportal.gov.pl,
 • poprawienie zapisu kolejności warstw z eksploratora EWMAPY,
 • poprawienie skalowania grubości linii i tekstów w eksporcie do DXF-a,
 • poprawienie określania obszaru odczytanych punktów z Banku Osnów.

Uaktualnienie do wersji 9.00:

 • W poprzedniej wersji programu istotną zmianą było dodanie modułu serwera WMS. W wersji 9. EWMAPA może być także klientem usługi WMS. Umożliwia to korzystanie z bogatych zasobów informacyjnych Internetu. Bezpośrednio w EWMAPIE można doczytać działki LPIS (ponad 60 proc. pokrycia kraju), mapy topograficzne, sozologiczne, geologiczne i inne dystrybuowane na serwerze geoportal.gov.pl, umożliwiając m.in. porównanie sposobu dokonanych konwersji. Można także doczytywać dane dystrybuowane przez powiaty, które wystawiły je w postaci usługi WMS. Pobieranie danych odbywa się „w tle“ i nie powoduje wstrzymywania pracy programu EWMAPA. Dodatkowo program umożliwia przeliczanie „w locie“ danych z różnych układów współrzędnych. Pobierane dane powinny być w jednym z układów: 1965, 2000, 1992, 1942, WGS84 (geograficznym). EWMAPA przeliczy je automatycznie pod warunkiem, że aktualna baza jest w jednym z układów: 1965, 2000, 1992, 1942.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem, granice działek powstałe w wyniku scalenia i podziału, powinny zostać wniesione do operatu ewidencyjnego (numerycznej mapy ewidencyjnej) po uprawomocnieniu się decyzji. Duża liczba podziałów związanych między innymi z regulacją oraz budową nowych dróg powoduje, że na uprawomocnienie decyzji czeka się bardzo długo. Przed wydaniem decyzji operat pomiarowy powinien być przyjęty do zasobu. Ponieważ najlepszą kontrolą poprawności opracowania jest wniesienie go do bazy numerycznej, stworzyliśmy nowy mechanizm polegający na przenoszeniu działek z bazy dyżurnej do ostatecznej (prawnej). Przenoszone są zarówno działki, jak i punkty (z atrybutami dodatkowymi). Podczas przenoszenia następuje automatyczne usunięcie działek z obszaru, na który ma nastąpić przeniesienie. Opisywany mechanizm umożliwia stworzenie rozwiązania polegającego na obsłudze dwóch baz - działek „prawnych“ oraz działek „dyżurnych“. Wszystkie działki są wkreślane do bazy dyżurnej natychmiast po otrzymaniu operatu, a po uprawomocnieniu decyzji mogą być łatwo przenoszone do bazy prawnej. Po przeniesieniu, należy skontrolować obwodnicę przenoszonego kompleksu (może być wymagana korekta). Zaznaczanie działek do przeniesienia może odbywać się na różne sposoby, w tym poprzez oznaczenie dokumentu (KERG-u, operatu).
 • Opcja przenoszenia dostępna jest zarówno dla EWMAPY 9, jak i EWMAPY 9 FB.
 • Formatem najczęściej stosowanym podczas wydawania danych jest DXF. Dotychczas stosowany format AutoCAD 2.6 uniemożliwiał przekazywanie grubości elementów na warstwie. W obecnej wersji dodano możliwość eksportu danych do formatu DXF w wersji AutoCAD 2000. Od wersji dziewiątej, podczas eksportu danych można wybrać, w jakiej wersji DXF chcemy eksportować dane: w wersji AutoCAD 2.60 czy AutoCAD 2000. Wybierając drugą opcję, do formatu DXF wyeksportują się również grubości elementów na warstwach.
 • W nowej wersji programu EWMAPA rozbudowano eksport obrębów i jednostek ewidencyjnych do formatu SWDE. Dotychczas, aby wyeksportować dane do SWDE, trzeba było je utworzyć w bazie obiektów EWMAPY. Obecnie można je eksportować na podstawie analizy bazy działek (np. obwodnica wszystkich działek rozpoczynających się od jakiegoś prefiksu będzie traktowana jako granica obrębu). Stary sposób eksportu granic także został zachowany, co jest istotne w przypadku, gdy brak pełnego pokrycia działkami. Aby zminimalizować liczbę błędów podczas wprowadzania numerów działek oraz ułatwić automatyczną generację obrębów w pliku SWDE, dodano w konfiguracji baz słownik z dopuszczalnymi nazwami i numerami obrębów ewidencyjnych.
 • Podczas importu danych z plików tekstowych czy SWDE często dochodziło do wstrzymania importu z powodu powielających się punktów i działek lub znacząco różniących się współrzędnych punktów. W obecnej wersji dodano możliwość pominięcia powielających się działek oraz renumeracji powielających się punktów.
 • We wcześniejszych wersjach programu EWMAPA dodano opcję zakładania skojarzonej z obiektami tabeli atrybutów. Opcja ta była szczególnie często wykorzystywana podczas importu/eksportu do formatu shapefile. Pełne wykorzystanie tabeli było jednak utrudnione ze względu na brak możliwości filtrowania po jej atrybutach. Obecna wersja programu została wzbogacona o możliwość filtrowania.
 • Okno informacji o wskazanej działce jest jednym z najczęściej wykorzystywanych. W poprzedniej wersji dodano możliwość obliczenia on-line przecięcia z inną bazą.
 • Na prośbę użytkowników, w wersji 9. zwiększono możliwości obliczeń poprzez dodanie:
  • rozliczenia działki z większą liczbą baz obiektów, konturów i użytków,
  • rozliczenia działki z obiektami względem atrybutów obiektów lub identyfikatorów,
  • rozliczenia konturów i użytków z działkami i obiektami.
 • W wersji 9. dodano także:
  • możliwość importu i eksportu operatów dla działek,
  • w opcji Szukaj punktu w menu Markery, dodano możliwość zaznaczenia na mapie punktów znajdujących się na liście w pliku tekstowym,
  • w opcji Unifikacja punktów, dodano możliwość ustanowienia priorytetu dla punktów, których numery zawierają określony ciąg znaków.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 9.07 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWMAPA 9 FB
Wielkość: 3491425 B
Dodany: 2010-11-01
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 9
Wielkość: 3491512 B
Dodany: 2010-11-01
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: MAŁA EWMAPA 9
Wielkość: 3413154 B
Dodany: 2010-11-01
Rozpocznij pobieranie

Upgrade programu: EWMAPA 9 VIEW
Wielkość: 3208821 B
Dodany: 2010-11-01
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 177 gości oraz 2 użytkowników.