Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 1 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 1.28:

 • Zmiana w procedurze przyporządkowania do grupy rejestrowej gruntów, których właściciel jest nieustalony

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 1.27:

 • Przyspieszono wyświetlanie działek
 • Poprawiono interfejs WEWOP.DLL - wystepował błąd przy pobieraniu informacji o budynku
 • W związku ze zmianą struktur danych w wersji 1.25 zmieniono konwerter

Uaktualnienie do wersji 1.26:

 • Usunięto błąd w rezerwacji numerów działek - opcja Przedmiot › Roboty

Uaktualnienie do wersji 1.25:

UWAGA !!!
Wersja ta wymaga zmiany struktur danych, dlatego przed wejściem do poszczególnych jednostek ewidencyjnych należy zrobić kopię plików *.fdb
Zmiana struktur może być dokonana przez administratora systemu SYSDBA w trakcie pierwszego wejścia (po aktualizacji programu) do jednostki ewidencyjnej

 • W jednostkach rejestrowych dodano pole Gosp do określania typu gospodarstwa (rolne, leśne lub pole puste); jeżeli pole Regon nie było puste, to program nadał domyślnie typ gospodarstwa rolnego; ustawienie tego pola decyduje o zakwalifikowaniu gruntów z jednostki do grup 7.1 i 7.2
 • W oknie Działki dodano przycisk-opcja Dawny numer, który umożliwia, w przypadku przenumerowania działki, wprowadzenie do bazy dotychczasowego numeru działki (przycisk jest aktywny, jeżeli działka jest w trybie edycji); jeżeli przy działce został zapisany dawny numer działki, to jest on wyświetlany na przycisku; stworzono wzorzec wypisu wyp_nr (plik 21wyp_nr.atx), w którym drukowany jest dotychczasowy numer działki (zmienna _snrdz)
 • W oknie Lokale dodano pola do rejestracji ilości lokali przynależnych (rodzaje lokali wg projektu instrukcji G5)
 • Zmienił się sposób sortowania list działek i budynków w oknach Działki i Budynki ; działki są sortowane numerycznie wg klucza: arkusz (jeżeli jest elementem identyfikatora), licznik, mianownik
 • W słowniku dokumentów rozszerzono listę rodzajów dokumentów, zgodnie z projektem instrukcji G5
 • W słownikach osób dodano archiwizację danych o osobie, jeżeli w trybie Edycja w zmianie jest zmieniany adres osoby
 • W opcji Inne raporty dodano:
  • kartotekę budynków - wzorzec 91kartbu.atx
  • kartotekę lokali - wzorzec A1kartl.atx

Uaktualnienie do wersji 1.24:

 • Po uruchomieniu programu EWOPIS na ekranie wyświetlane jest okno z informacją o zmianach wprowadzonych w kolejnych wersjach. Jeżeli przy kolejnych uruchomieniach użytkownik nie chce, aby informacja ta była wyświetlana, należy zaznaczyć opcję Nie pokazuj więcej tej informacji. Informacja ta jest zawsze dostępna w opcji Pomoc › Informacje
 • Zmodyfikowano procedurę eksportu do SWDE uwzględniając uwagi użytkowników po kontroli pliku SWDE programem V-SWDE :
  • podczas eksportu dzierżaw pole GSP eksportowane jest jako 0 (dotychczas ciąg pusty) - obiekt G5DZW
 • We wszystkich słownikach podmiotów dodano opcję wybierającą wszystkie działki, w których zaznaczona w słowniku osoba występuje jako inny władający.

Uaktualnienie do wersji 1.23:

 • Zmodyfikowano procedurę eksportu do SWDE uwzględniając uwagi użytkowników po kontroli pliku SWDE programem V-SWDE :
  • nie eksportuje działek zarezerwowanych,
  • jeżeli pole REGON jest puste, to do SWDE w polu GSP eksportowane jest 0 (dotychczas ciąg pusty).
 • W słowniku osób fizycznych umożliwiono łączenie osób występujących w małżeństwach
 • Dodano zmienne _DzKwA, _DzKwB w zawiadomieniu o zmianie umożliwiające wydruk dokumentów RPWL przed i po zmianie
 • Poprawiono zauważone usterki
  • wyszukiwanie w słowniku wnioskodawców,
  • możliwość usuwania użytków i adresów działek w trybie zarządzania,
  • uwzględnianie udziału zapisanego w postaci ułamka dziesiętnego w procedurze kontrolującej sumę udziałów - opcja Plik › Prawa związane.

Uaktualnienie do wersji 1.22:

 • Zmodyfikowano procedurę eksportu do SWDE uwzględniając uwagi użytkowników po kontroli pliku SWDE programem V-SWDE :
  • nie eksportują się budynki, które nie są powiązane z jednostką rejestrową (znalazły się w bazie po konwersji z EWOPIS dla Dos)
  • w oknie Eksport SWDE dodano opcję Bez REGONu gosp. - domyślnie wyłączony;
   jeżeli opcja jest wyłączona i w bazie danych w polu REGON jest ciąg "Gosp", to pole RGN jest eksportowane puste,
   jeżeli opcja jest wyłączona i w bazie danych w polu REGON jest inny niepusty ciąg (np.rzeczywisty nr REGON), to ciąg ten jest eksportowany jako pole RGN,
   jeżeli opcja jest włączona, to pole RGN zawsze jest eksportowane puste (dotyczy to np.sytuacji, gdy w pole REGON użytkownicy wprowadzili nr kartoteki podatkowej gospodarstw)
  • poprawiono eksport dzierżaw, w których było kilku współdzierżawców
  • nie eksportują się jednostki rejestrowe budynkowe i lokalowe, jeżeli wyłączono opcje eksportu budynków i lokali (w wersji 1.21 zdarzały się sytuacje, gdy nadal wystąpił ten błąd)

Uaktualnienie do wersji 1.21:

 • Opracowano wypis z rejestru gruntów z informacją o innych władających działką - wzorzec 21wyp_wd
 • Zmodyfikowano procedurę eksportu do SWDE uwzględniając uwagi użytkowników po kontroli pliku SWDE programem V-SWDE :
  • nie eksportują się jednostki rejestrowe budynkowe i lokalowe, jeżeli wyłączono opcje eksportu budynków i lokali,
  • poprawiono eksport nazwy pełnej podmiotu grupowego,
  • poprawiono eksport numeru lokalu w bazie adresowej.
  Jednocześnie zwracamy uwagę, że jeżeli plik kontrolowany był wygenerowany za pomocą wersji wcześniejszej niż 1.18, to program analizujący dane wykrywał błąd - zapis "Gosp" w polu RGN. Przy poprawie danych absolutnie nie należy wprowadzać w pole REGON ciągu pustego, ponieważ jest to w programie sposób oznaczania gospodarstwa (grupy rej. 7.1)
  Od wersji 1.18 programu eksportu jednostek rejestrowych będących gospodarstwami jest zgodny z projektem instrukcji G5 tzn.
  • jeżeli w bazie danych w polu REGON jest ciąg "Gosp", to pole RGN jest eksportowane puste, a pole-flaga GSP = 1,
  • jeżeli w polu REGON jest inny niepusty zapis, to jest on eksportowany jako RGN,
  • jeżeli w polu REGON jest ciag pusty, to RGN jest puste, a pole-flaga GSP = 0
 • Zmieniono program interfejsu z EWMAPY do EWOPISU przede wszystkim w zakresie sporządzania wydruku Opis i mapa.

Nowy interfejs do programu EWMAPA umożliwia przygotowanie wyrysu z wypisem w trybie tekstowym. W celu użycia nowego interfejsu należy po dokonaniu upgrade przekopiować plik WEWOP.DLL do kartoteki z programem EWMAPA.

Użycie interfejsu:

 • Należy wybrać interfejs pytający EwopisWin i wskazać działkę/działki (muszą pochodzić z tej samej jednostki rejestrowej).
 • Wskazać obszar do wydruku.
 • W oknie Drukuj naciskamy OK. Nie wskazujemy formatki, zaznaczamy opcję: Dokładny podgląd.
 • W oknie podglądu naciskamy przycisk z symbolem "telewizora".
 • Wybieramy wzorzec wydruku.
 • Naciskamy przycisk: Pokaż dane.

Dla wzorców, które umożliwiają wstawienie dwóch map (można przygotować wzorce z dowolną liczbą map) należy powtórzyć czynności od 2 do 6.

Uwagi dodatkowe:

 • Wzorce są odczytywane i zapisywane w kartotece INTWZR, która powinna znajdować się w kartotece EWMAPY lub kartotece, w której znajduje się CONNECT.INI, z którego korzysta interfejs WEWOP.DLL (najczęściej jest to kartoteka programu EWOPIS, dlatego po dokonaniu UPGRADE w tej kartotece tworzona jest podkartoteka INTWZR i nie ma konieczności jej przenoszenia do kartoteki EWMAPY).
 • Nie jest zalecane zapisywanie zmodyfikowanych oryginalnych wzorców pod tą samą nazwą - kolejne UPGRADE może zmienić oryginalne pliki. Dlatego po modyfikacji wzorca należy go zapisać pod inną nazwą - opcja Zapisz wzorzec jako.
 • Ponowne uruchomienie programu interfejsu kasuje zawartość wyrysu z wypisem.

Zestaw pól (zmiennych):

Zmienne Ogólne:
<je> - Jednostka ewidencyjna
<obreb> - Obręb w którym znajduje się jednostka rejestowa z wypisu
<jr> - nr jednostki rejestrowej
<ksiega> - Nr Księgi wieczystej
<dnia> - Data sporządzenia wypisu z wyrysem
<Sporzadzil> - Imię i Nazwisko osoby która połączyła się z bazą Ewopisu
<Sumau> - Suma użytków (część w m2)
<Sumauha> - Suma użytków (część w ha)
<Sumad> - Suma działek (część w m2)
<Sumadha> - Suma działek (część w ha)

Zmienne z tabel:
Znak "&" umieszczony po zmiennej oznacza że komórka w której się on znajduje zostanie połączona z następną o ile ta następna jest pusta.

Zmienne z tabeli podmiotów:
<#p> - oznacza tabelę podmiotów
<Nazwa1> - Dla instytucji i podmiotów grupowych oznacza nazwę skróconą
Dla osób fizycznych i małżeństw zawiera nazwisko i imię os. fizycznej/współmałżonka
<NazwaP1> - Dla instytucji i podmiotów grupowych oznacza nazwę pełną.
Dla osób fizycznych i małżeństw to nazwisko i imię os. fizycznej/współmałżonka
<Charakter> - charakter władania
<Nazwa2>= Dla instytucji pozostaje pusta
Dla podmiotów grupowych zawiera opis: 'Podm. grupowy'
Dla osób fizycznych i małżeństw zawiera imiona rodziców os. fizycznej/współmałżonka.
<Udzial> - Udział własności/władania
<Adres> - Adres podmiotu

Zmienne z tabeli działek:
<#d> - oznacza tabelę przedmiotów
<dzialka> - Nr działki
<ulica> - Dane z pola położenie (w rekordzie działki)
<Arkusz1>= dane z pola arkusz
<Powd> - cześć powierzchni działki (wyrażona w metrach)
<Powdha> - cześć powierzchni działki (wyrażona w hektarach)
<Uzytek> - rodzaj użytku
<Klasa> - klasa użytku
<Powu> - cześć powierzchni użytku (wyrażona w metrach)
<Powuha> - cześć powierzchni użytku (wyrażona w hektarach)


Uaktualnienie do wersji 1.20:

 • Opracowano 2 nowe zestawienia Skorowidz działek i Wykaz podmiotów - patrz opcja Inne raporty w menu głównym; należy przekopiować wzorce 71....atx i 81....atx
 • Uzupełniono wzorce wypisów (m.in. arkusz dla działki, nr budynku przy lokalu).
 • Usunięto zauważone usterki.

Uaktualnienie do wersji 1.19:

W wersji 1.19 w zasadniczy sposób zostały zmodyfikowane wzorce do wydruków.

 • Przed przystąpieniem do aktualizacji należy usunąć z kartoteki EWOPISU podkartotekę WZORCE2.
 • W trakcie aktualizacji do kartoteki głównej systemu EWOPIS zostanie wkopiowany plik zmienne.rtf, w którym znajduje się wykaz zmiennych używanych w obecnych wzorcach, a do kartoteki WZORCE2 zostaną wkopiowane wszystkie aktualne wzorce.
 • Jeżeli użytkownik nie redagował dotychczas indywidualnie wzorców do wydruków, to może usunąć wszystkie pliki z podkartoteki WZORCE i wkopiować tam całą zawartość WZORCE2.

Jeżeli użytkownik posiadał własne wzorce, to powinien porównać je ze wzorcami z kartoteki WZORCE2.


Uaktualnienie do wersji 1.18:

 • Automatyczna modyfikacja osób w jednostkach wyższego rzędu. W przypadku zmiany właściciela w budynku, program automatycznie dokonuje zmiany użytkownika wieczystego działki. Podobnie podczas zmiany właściciela lokalu następuje automatyczna zmiana współwłaściciela budynku oraz użytkownika wieczystego działki. Wszystkie wymienione zmiany wykonywane mogą być zarówno w trybie zmian bezpośrednich jak i w trybie zmiany.
 • W pewnych okolicznościach mogło dojść do rozsynchronizowania tabel z podmiotami i osobami fizycznymi. Objawiało się to w postaci wyświetlania innej osoby w jednostce niż było w rzeczywistości (poprawne osoby pojawiały się na wydruku). Program został poprawiony oraz dodano moduł kontrolno/naprawczy dostępny w menu Dodatki › Kontrola podmiotów.

Uaktualnienie do wersji 1.17:

 • Poprawny eksport wieloliniowego opisu dokumentu.
 • Eksport powierzchni jednostki ewidencyjnej (suma powierzchni wszystkich działek).
 • Eksport powierzchni obrębu (suma powierzchni wszystkich działek w obrębie).
 • Działki zarezerwowane nie podlegają eksportowi.

Uaktualnienie do wersji 1.16:

 • Zmieniono eksport do SWDE dostosowując go do najnowszego analizatora ASWDE w wersji 2.2
 • W konfiguracji dodano opcję umożliwiającą przypisanie do grupy 1.4 a nie do 1.7 gdy właścicielem jest Skarb Państwa a brak władających.
 • W konfiguracji dodano opcję wskazującą, że OZU i OFU są już obecnie prowadzone według projektu G5. Równocześnie przypominamy, że będzie przygotowana automatyczna konwersja tych pól po "ustabilizowaniu" instrukcji.
 • Poprawiono opcję "wyrysu z wypisem" interfejsu do EWMAPY. Po uaktualnieniu EWOPISU należy przekopiować plik WEWOP.DLL do głównej kartoteki EWMAPY.

Uaktualnienie do wersji 1.15:

  Niniejsza wersja została wzbogacona o moduł KART-POD umożliwiający przygotowanie wydruku dla celów podatkowych. Moduł KART-POD dostępny jest w nowej opcji menu głównego programu EWOPIS o nazwie "Dodatki".
  Moduł kart_pod.dll kopiowany jest do podkartoteki dodatki kartoteki głównej programu EWOPIS wraz z instrukcją.


Uaktualnienie do wersji 1.14:

 • Z okna działek - wyświetlenie pozostałych działek z jednostki rejestrowej.
 • Z okna budynków - wyświetlenie pozostałych budynków z jednostki rejestrowej.
 • Zaznaczanie działek, budynków i jednostek rejestrowych jest zachowywane w kolejnych pytaniach.
 • Filtr na powierzchnię działki.
 • Modyfikacja eksport do SWDE (opis poniżej).
 • Rozbudowa wydruku w interfejsie pytającym do EWMAPY (marginesy na wydrukach, numeracja stron, zachowywanie do pliku, wybór drukarki). Po uaktualnieniu należy skopiować interfejs (WEWOP.DLL) do głównej kartoteki EWMAPY.
 • Wprowadzono powierzchnię części miejskiej i wiejskiej (potrzebnych do sprawozdania)
 • Poprawiono zauważone usterki.

UWAGA! Po aktualizacji do każdej bazy powinien zalogować się najpierw użytkownik SYSDBA, co spowoduje uaktualnienie struktur (dodanie nowych wpisów do tabeli SYSTEM).

Obecnie w GUGiK trwają prace nad instrukcją G5 oraz nowym załącznikiem 4. do rozporządzenia o ewidencji gruntów i budynków. Kolejne wersje tego załącznika zawierają szereg zmian, które to zmiany poszerzają załącznik 4 rozporządzenia, dodają nowe pola lub zmieniają ich znaczenie. Jest to szczególnie widoczne w polach OZU i OFU, które przeszły prawdziwą "metamorfozę". Należy podkreślić, że zmiany te idą w dobrym kierunku, jednak wobec ich wyjątkowej częstości oraz braku umocowania w prawie (wszak są to tylko projekty) nie mogą być przedmiotem stałej zmiany struktur programu. Z tego powodu niniejszy upgrade eksportuje pola OZU i OFU według najnowszej specyfikacji załącznika, w bazach pozostają one jednak bez zmian. Prosimy naszych Użytkowników o utrzymania reguł konstrukcji OZU i OFU takich, jakie były podczas konwersji. Po ostatecznym zatwierdzeniu nowego załącznika lub przynajmniej po jego "ustabilizowaniu" będzie możliwa automatyczna konwersja OZU i OFU do wymaganej postaci.

Generowany plik SWDE uwzględnia zalecenia GUGiK. Te zalecenia ma także uwzględniać kolejna wersja ASWDE o numerze 1.4. Jest zatem zbędne sprawdzanie powstałego pliku starszym analizatorem.


Uaktualnienie do wersji 1.13:

 • Pozycjonowanie na określonej jednostce rejestrowej poprzez podanie numeru działki.
 • Filtry uwzględniają dane archiwalne.
 • Dodatkowy opis do dokumentów (wymagane nowe wzorce dokumentów). Nowe wzorce kopiowane są do kartoteki WZORCE2.
 • Zmodyfikowano eksport do SWDE (dodano nowe pola).
 • Rezerwacja nowego numeru działki (wyszukiwanie kolejnego licznika).
 • Poprawiono zauważone usterki.

Uaktualnienie do wersji 1.12:

 • Kopiowanie osób z jednostki rejestrowej do innej jednostki z możliwością zmiany WU i ZA na właścicieli.
 • Interfejs EWOPIS - wyrys z wypisem - możliwość druku więcej niż 1 działki z tej samej jednostki rejestrowej.
 • Modyfikacja wzorców wydruku - poszerzenie kontrolek (poprzednio mogło dochodzić do obcinania długich tekstów np. udziałów). Nowe wzorce kopiowane są do kartoteki WZORCE2.

Uaktualnienie do wersji 1.11:

 • Poprawiono jakość wydruku (brak zbędnych odstępów między literami).
 • W zawiadomieniu o zmianie - możliwość druku tylko zmienianych przedmiotów (nie dotyczy użytków).
 • Interfejs EWOPIS - wyrys z wypisem - dodano wydruk położenia/adresu.
 • Nowe opcje: importu dokumentów do działek oraz importu lokali do kartoteki lokali (opis formatu plików do importu znajduje się poniżej).
 • Poszerzone możliwości archiwum (stany prawne) dla użytkowników ISEG-MP.
 • Usunięto zauważone usterki.
 • Wprowadzono także modyfikacje we wzorcach wydruku - nowe wzorce znajdują się w kartotece WZORCE2.

Format pliku do importu lokali:

<NRBUD>, <IDOBR>, <IDL>, <IDL2>, [<DOK1>], [<DOK2>], [<DOK3>], [<TLOK>], [<PEW>], [<PPP>], [<LIZ>], [<WRT>], [<DWR>]

Pola obowiązkowe:

NRBUD - numer budynku
IDOBR - numer obrębu
IDL - numer lokalu
IDL2 - numer adresowy lokalu

Pola dodatkowe:

DOK1, DOK2, DOK3 - dokumenty
TLOK - typ lokalu
PEW - pole powierzchni użytkowej
PPP - pole powierzchni pomieszczeń
LIZ - liczba izb
WRT - wartość
DWR - data wyceny

Format pliku do importu RPWL dla działki:

<IDOBR>, <IDD>, <SYG>, [<KDK>], [<DTD>], [<DTP>], [<NSR>]

Pola obowiązkowe:

IDOBR - numer obrębu działki
IDD - numer działki
SYG - sygnatura dokumentu

Pola dodatkowe:

KDK - rodzaj dokumentu
DTD - data dokumentu
DTP - data przyjęcia do zasobu
NSR - nazwa sądu rejonowego

Format pliku do importu budynków:

<IDOBR>, <IDB>, [<MIEJSC>], [<ULC>], [<NRADR>], [<DOK1>], [<DOK2>], [<DOK3>], [<FUZ>], [<RBB>], [<PEW>], [<LKON>], [<LKONP>], [<SCN>], [<RZN>], [<PEU>], [<LOK>], [<WRT>]

Pola obowiązkowe:

IDOBR - numer obrębu
IDB - numer budynku

Pola dodatkowe:

MIEJSC - miejscowość
ULC - ulica
NRADR - numer adresowy
DOK1, DOK2, DOK3 - dokumenty
FUZ - kod funkcji użytkowej
RBB - rok zakończenia budowy
PEW - POle powierzchni zabudowy
RZN - Nr. rejestru zabytków
WRT - wartość
LOK - liczba całkowita lokali
PEU - powierzchnia użytkowa lokali
LKON - Liczba kondygnacji nadziemnych
LKONP - Liczba kondygnacji podziemnych
SCN - Materiał ścian zewnętrznych

UWAGA: Pola tekstowe we wszystkich formatach powinny być ograniczone znakiem cudzysłowia.


Uaktualnienie do wersji 1.10:

 • Dodano opcję wydruku z rejestru cen.
 • Dodano opcję zwijania/rozwijania okien podczas ich wiązania.
 • Dodano zapamiętywanie pozycji okien.
 • Dodano wybór układu współrzędnych podczas eksportu do SWDE.
 • W sposób znaczący zmodyfikowano wydruki zawiadomienia o zmianie wraz z nowymi wzorcami.
 • Usunięto zauważone usterki.

Uaktualnienie do wersji 1.09:

 • Dodano opcję globalnej kontroli sumy udziałów własności i władania w jednostkach rejestrowych.
 • Dodano opcję kontroli jednostek rejestrowych związanych.
 • Usunięto zauważone usterki.

Uaktualnienie do wersji 1.08:

 • filtr na ulicę,
 • złożony filtr na OZU, OFU oraz klasę.

Uaktualnienie do wersji 1.07:

 • Zmieniono sposób wprowadzania/modyfikacji udziałów w jednostce rejestrowej.
 • Poprawiono zauważone usterki.

Program konwersji EWOP2WIN:

Dodano dodatkowe kontrole podczas konwersji budynków. We wcześniejszych wersjach konwertera w pewnych szczególnych przypadkach mogło nastąpić błędne przypisanie adresów i lokali do budynków.

Archiwum DOARCH:

Poprawiono zauważone usterki.


Uaktualnienie do wersji 1.06:

 • Poszerzono zakres poszukiwań przy "innych" władających.
 • Dokonano zmian w eksporcie do SWDE umożliwiając eksport działek bez budynków i lokali lub działek i budynków bez lokali.
 • Poprawiono inne zauważone usterki.
 • W programie WEWOP.DLL poprawiono szrafurę według grup rejestrowych.

Uaktualnienie do wersji 1.05:

 • Zmiany w obsłudze archiwum - opcja usunięcia archiwum, import władających do działek, inny format zapisu numerów zmian, nowy program DOARCH zrzucający historię programu EWOPIS.
 • Porównanie z EWMAPĄ dla całej gminy (z wersją 5.05 EWMAPY porównanie będzie możliwe także dla działek w "technologii uproszczonej").
 • Usunięto zauważone usterki.

Niniejszy upgrade zawiera także nową wersję konwertera (EWOP2WIN) oraz interfejsu do EWMAPY (WEWOP.DLL). Uaktualnieniu ulegną także pytania SQL znajdujące się w kartotece SQL.

Począwszy od niniejszej wersji upgrade będzie zawierał komplet wzorców wydruku. Nowe wzorce będą kopiowane do kartoteki WZORCE, wcześniejsze do kartoteki WZORCE2 (takie rozwiązanie zapobiega niszczeniu wzorców zmodyfikowanych przez użytkownika). Aby wzorzec był widoczny należy go skopiować z kartoteki WZORCE2 do kartoteki WZORCE.


Uaktualnienie do wersji 1.04:

 • Poprawiono opcję kopiowania użytkowników oraz ich obsługi (polskie litery w nazwie użytkownika).
 • Poprawiono opcję filtrowania w działkach.
 • Zmieniono sposób archiwizacji wydruków - dane o wydruku (data, typ raportu, osoba drukująca) są przechowywane zawsze niezależnie od opcji archiwizacji wydruków. Ustawienie opcji archiwizacji powoduje zachowywanie treści wydruku.
 • Poprawiono inne zauważone usterki.

Uaktualnienie do wersji 1.03:

 • Dodano porównanie z programem EWMAPA (wcześniej realizował to niezależny program PORÓWNAJ).
 • Rozbudowie uległ moduł zapytań SQL, umożliwiający wygodne przygotowanie pytań, ich zapis na dysku oraz zapis wyników zapytania.
 • Nowością jest opcja usuwania osób oraz ich scalania - obie funkcje pełni przycisk oznaczony minusem w słownikach osób.
 • Po uzgodnieniach z autorem formatu SWDE, wprowadzono kilka drobnych zmian w eksporcie; dodano także opcję eksportu danych opisowych bez danych graficznych.
 • Niniejsza wersja zawiera także korektę zauważonych usterek.
 • Zaktualizowano program konwersji EWOP2WIN:
  • Wprowadzono dodatkowe zabezpieczenia, zmieniono proponowane przekodowanie typów własności.
  • Podczas konwersji wybranych gmin siedmiocyfrowe numery gmin można nadawać tylko konwertowanym gminom, a nie wszystkim, jak to było obecnie.
 • Zaktualizowano program interfejsu WEWOP:
  • Dodano nowe typy zapytań w interfejsach zwrotnych.
  • Można dokonać szrafury własnościowej na działkach na podstawie grup i podgrup rejestrowych.
  • W interfejsie zwrotnym do budynków istnieje możliwość szrafury na podstawie funkcji budynku.

Uaktualnienie do wersji 1.02:

 • Zoptymalizowano działanie i poprawiono zauważone usterki.

Uaktualnienie do wersji 1.01:

 • Poprawiono zauważone w programie usterki.

Uaktualnienie do wersji 1.00:

System EWOPIS dla WINDOWS jest narzędziem do zakładania oraz prowadzenia ewidencji gruntów, budynków i lokali zgodnie z rozporządzeniem MRRiB z dnia 29 marca 2001r. Podstawowe funkcje programu:

 • ewidencja podmiotu: osoby fizyczne, instytucje (osoby prawne), małżeństwa, podmioty grupowe
 • ewidencja przedmiotu: działki, budynki, lokale
 • obsługa jednostek rejestrowych gruntowych, budynkowych i lokalowych
 • obsługa dziennika zgłoszeń zmian
 • prowadzenie rejestru cen
 • prowadzenie rezerwacji numerów działek
 • import i eksport do SWDE części opisowej lub opisowej i graficznej (przy współpracy z programem EWMAPA)
 • pełna współpraca z programem EWMAPA (wskazywanie działki, wyświetlanie informacji, szrafurowanie oraz wyszukiwanie, wyrys z wypisem).

System EWOPIS dla WINDOWS oparty jest o bazę SQL Firebird (następca Interbase 6) zapewniającą wysokie bezpieczeństwo dużą szybkość i niezawodność. Na uwagę zasługuje niezwykła prostota instalacji oraz fakt, że jako produkt Open Source jest darmowa na dowolną ilość stanowisk.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 1.28 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWOPIS 1
Wielkość: 2083258 B
Dodany: 2005-05-21
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla EWOPIS-u w wersji pełnej i wersji dla gmin.

Odwiedza nas 131 gości oraz 1 użytkownik.