Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 8 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 8.64:

 • Opcja Baza → Konfiguracja zakładka KERG/ZUD – dodano możliwość zdefiniowania statusu dla wpłynięcia operatu internetowego. Status ten będzie nadawany przez geoportal z chwilą, gdy geodeta wyśle operat drogą internetową.
 • Do okienka multizapisu (eksportu) plików graficznych dodano:
  • przycisk Dodaj obok kontrolki umożliwiającej wybór wzorca XML, pozwalający dopisać klauzulę XML do bieżącego Materiału zasobu,
  • pole Tekst użytkownika pozwalające na umieszczenie dowolnego tekstu na generowanej pieczątce lub klazuli XML (w tym celu należy uzyć zmiennej ~ZMTEKST1 w pieczątce lub _zmtekst1 w klauzuli xml),
  • opcję Rotacja z pdf pozwalającą wybrać, czy pieczątka w pliku PDF ma uwzględniać zapisany w nim obrót treści, czy też nie (czasami aplikacja generująca plik pdf źle zapisuje parametry pliku, co powoduje złe umieszczanie pieczątki).
 • Zgłoszenia – dodano możliwość sortowania wg daty statusu.
 • Zud - Zespół - Skład osobowy 2 – dodano nowe wzory wydruków EC864_pandemia.atx i EC86_uwagi2.atx.
 • Pieczątki – dodano nowe wzory:
  • 864_ZUD.dat - bieżący użytkownik jako podpis,
  • 864_wzor_ope_kopia.dat - przykład użycia dowolnego tekstu jako numeru zgłoszenia,
  • 864_wzor_ope_Zał_3.dat, 864_wzor_ope_Zał_4.dat, 864_wzor_ope_Zał_5.dat - użyte pola - data wpisania do ewidencji oraz bieżący użytkownik jako podpis,
  • 864_wzor_ope_Zał_4_zmienny.dat - przykład użycia dowolnego tekstu jako podpisu osoby reprezentującej organ.
 • Umożliwiono obsługę większych niż dotychczas plików graficznych (na komputerach z większą pamięcią).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 8.63:

 • Komunikator:
  • dodano kolumnę Asortyment - w przypadku kilku asortymentów w zgłoszeniu wyświetlany jest pierwszy asortyment,
  • dodano pole wyboru Odbiorca - podczas dopisywania komunikatu można wybrać, czy komunikat adresowany jest do strony postępowania, czy do ośrodka - wybierając opcję Ośrodek można przesłać komunikaty wewnętrzne, komunikaty wewnętrzne widoczne są także dla strony postępowania.
 • Do okienka multizapisu (eksportu) plików graficznych dodano wszędzie przycisk Przepisz do wniosku oraz pole wyboru z listą wniosków:
  • w przypadku wywołania okienka z ZUD - wniosków skojarzonych ze sprawą,
  • w przypadku wywołania okienka z Rejestru zgłoszeń - wniosków skojarzonych ze zgłoszeniem,
  • w przypadku wywołania okienka z Ewidencji materiałów zasobu - wniosków skojarzonych ze zgłoszeniem, w wyniku którego powstał materiał zasobu.

Uaktualnienie do wersji 8.62:

 • Poszerzono możliwość cyfrowego podpisu o dokumenty typu rtf (dokumenty typu 'tekst formatowany' edytowalne w okienku). W ten sposób można np. podpisać protokół kontroli operatu.
 • Do zakresów obszarowych dodano przycisk Kontrola dostępu wyświetlający komunikat kto i kiedy określał zakres.
 • Pieczątki - dodano obsługę tabel roboty, operaty, kart_zam - odpowiednio w okienkach eksportu dokumentów ze zgłoszeń, operatów i wniosków - po znaku ~ można użyć dowolnego pola z tabeli, a symbol ~NR_DOKUM w zależności od tabeli zwraca numer sprawy bądź identyfikator ewidencyjny materiału zasobu. Dodano pole ~PODPIS - imię i nazwisko ustawiane w opcji Baza → Konfiguracja → Lokalizacja, pole Sprzedawca, w słowniku osób zakładka Kontakt przeedytować Człowiek.
 • Dodano nowe wzory pieczątki - klauzul do operatów - 862_wzor_ope_Zał_3.dat, 862_wzor_ope_Zał_4.dat, 862_wzor_ope_Zał_5.dat oraz 862_pieczęć PODGiK_Zał_5.dat. Pola Organ oraz Podpis widoczne są po skonfigurowaniu - Baza → Konfiguracja → Lokalizacja, pole Sprzedawca, w słowniku osób zakładka Kontakt, przeedytować Stanowisko oraz Człowiek.
 • Ewidencja materiałów zasobu - podczas dopisywanie nowego operatu, podpowiadane jest także pole kategoria akt z poprzednio wyświetlanego operatu; podczas rejestrowania operatu z poziomu zgłoszenia pracy - do pola Opis operatu przypisywane jest pole Położenie ze zgłoszenia.
 • Zgłoszenia - dokumenty - eksport - wprowadzono nowy przycisk umożliwiający opieczętowanie eksportowanego dokumentu i przepisanie go celem udostępnienia do wniosku skojarzonego ze zgłoszeniem, analogicznie, jak we wcześniejszej wersji programu w przypadku ZUD. Po wykonaniu tej operacji generowany jest komunikat.
 • Zud - Zespół - Skład osobowy 2 - Raport - dodano przycisk umożliwiający zapis raportu w postaci pliku PDF w rejestrze wniosków, jako dokumentu przy skojarzonym wniosku.
 • Usunięto kłopoty konfiguracyjne związane z programem do podpisu elektronicznego - Szafir.

Uaktualnienie do wersji 8.61:

 • Wprowadzono możliwość cyfrowego podpisywania dokumentów przy pomocy oprogramowania dostawców podpisów cyfrowych. Każdy użytkownik programu OŚRODEK ma możliwość wskazania używanego przez siebie, zainstalowanego wcześniej oprogramowania, w opcji Baza → Konfiguracja na zakładce Podpisy cyfrowe. Składanie podpisu możliwe jest z okienka podglądu dokumentów, przy pomocy dodanego w tym celu przycisku. Po jego naciśnięciu uruchomione zostanie zewnętrzne oprogramowanie do podpisu cyfrowego, w którym należy wykonać podpis. Po dokonaniu podpisu plik z podpisem zostanie załadowany do Systemu Ośrodek.
 • Rejestr wniosków - znaki spraw z okienka przeszukiwania wybierane są w kolejności określonej w oknie Konfiguracja → zakładka Znaki spraw - kolejność pozycji w tym oknie można zmieniać przy pomocy specjalnie dodanych przycisków - strzałka w górę i w dół.
 • Ewidencja materiałów zasobu - podczas dopisywanie nowego operatu, podpowiadane są niektóre pola z poprzednio wyświetlanego operatu.
 • Eksport i import skanów - nazwa pliku może być zdekodowana do kolumn Dokument oraz Nr dokumentu. W konfiguracji, na zakładce inne dodano pola:
  • Nazwa pliku zawiera numer dokumentu - jego zaznaczenie warunkuje działanie niniejszej opcji, brak zaznaczenia - zgodność z poprzednimi wersjami programu
  • Separator numeru dokumentu - znak oddzielający numer dokumentu od kolumny dokument
  • Liczba znaków na numer dokumentu - podczas eksportu do tylu znaków numer będzie uzupełniany zerami.
  Przykładowo, gdy separator oznaczymy znakiem _ wówczas plik 002_12.Szkic.jpg zostanie zaimportowany jako nr dokumentu 2, dokument 12.Szkic. W drugą stronę - nr dokumentu 3, dokument 14.Protokół graniczny zostanie wyeksportowany jako 003_14.Protokół graniczny.jpg
 • Zopytymalizowano zapis dokumentów skanowanych do plików pdf (można tworzyć większe pliki niż w poprzednich wersjach).
 • Pieczątki - poszerzono liczbę obsługiwanych podformatów pdf.
 • Usunięto problemy z okienkiem podglądu dokumentów otwierającym się poza ekranem.
 • Wprowadzono modyfikacje związane z rozwojem geoportalu.
 • Dodano nowy wzorzec wydruków:
  • Zud - Skład zespołu 2 - plik EC861_prot_tabelki.atx - wszystkie słowniki jako osobne paski
  • Rejestr wniosków - Wykaz wniosków za okres od… do - 9O861_wykaz_spraw_2.atx, 9O861_wykaz_spraw_2.atx - dwa różne wzory wykazów spraw.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.60:

 • Nowe zestawienie w Rejestrze zgłoszeń → Przycisk Raporty, ostatnia pozycja w menu → Niezakończone zgłoszenia - stan aktualny. Celem tego zestawienia jest wygenerowanie raportu niezakończonych prac geodezyjnych na moment generowania zestawienia, aby wypełnić ankietę dla GGK w związku z pismem KN-IRP.071.6.2019.ML. Po wybraniu ww. opcji w menu komputer wygeneruje plik prace_w_toku.txt w katalogu WYDRUKI. Kolumny oddzielone są tabulatorami, aby łatwo można było przekleić plik do arkusza kalkulacyjnego. Powierzchnia obszaru obejmującego zgłoszenie obliczana jest w pierwszej kolejności z zakresu obszarowego, jeśli go brak - wówczas z zakresu rastrowego. Cel pracy to pierwszy z listy celów pracy występujących w zgłoszeniu zgodnie z PZG_ModelZasobuGiK. Jeśli brak powiązania asortymentów z celami, wyświetlana jest nazwa asortymentu (aby powiązać cel z asortymentem, należy wypełnić kolumnę Cel pracy poprzez wybranie elementu z predefiniowanej listy w słowniku asortymentów - Opcja Dodatkowe, Słownik asortymentów, Asortymenty zgłoszeń).
 • Dodano nowy cennik obowiązujący po 01.01.2020 r. Cennik zostanie załadowany i uaktywni się po pierwszym zalogowaniu w roku 2020.
 • Pieczątki - możliwe jest użycie wszystkich pól z tabeli ZUD - szczegóły w pliku wzorca 860_ZUD.dat w katalogu WZORCE.
 • Pieczątki - dodano obsługę stylów czcionek - B - pogrubienie, I - kursywa, U - podkreślenie, S - przekreślenie.

Procedura wypełnienia arkusza: Prace geodezyjne ankieta.xlsx

 • Wygenerować plik tekstowy prace_w_toku.txt (opisane powyżej).
 • Otworzyć wygenerowany plik w edytorze plików tekstowych (notatniku).
 • Usunąć pierwszą linię w wygenerowanym pliku zawierającą nagłówek (nazwy kolumn).
 • Tak przygotowaną zawartość zaznaczyć w całości i skopiować do schowka systemowego.
 • Otworzyć pobrany (opisany poniżej) arkusz kalkulacyjny i wkleić zawartość schowka w komórce A5 arkusza.

Dla ułatwienia całej procedury spreparowaliśmy dla Państwa arkusz kalkulacyjny, w którym zdefiniowano typy pól, do których przeklejone zostaną dane z pliku - spakowany arkusz do pobrania w formacie zip – arkusz_ankieta.zip


Uaktualnienie do wersji 8.59:

 • Dokumenty - eksport (multizapis) - wprowadzono możliwość dodawania w locie pieczątek do eksportowanych dokumentów - zarówno do plików jpg, składanych pdf-ów jak i pdf-ów przechowywanych w bazie. Pieczątka definiowana jest w pliku tekstowym o rozszerzeniu .dat w katalogu wzorce. Opis możliwości definicji znajduje się w przykładowym pliku dołączonym do upgradu. Można zdefiniować dowolną liczbę pieczątek, jak również określić miejsce jej "przybijania" w eksportowanym pliku.
 • ZUD - dokumenty - eksport - wprowadzono nowy przycisk umożliwiający opieczętowanie eksportowanego dokumentu i przepisanie go celem udostępnienia do wniosku skojarzonego z ZUD. Po wykonaniu tej operacji generowany jest komunikat.
 • Słownik osób - dodano weryfikację prawidłowości wprowadzenia adresu e-mail.
 • Ewidencja materiałów zasobu - dodano raport obliczający liczbę dokumentów i stron w rozbiciu na formaty dla materiałów wybranych przez filtr (uwaga - raport analizuje tylko wyświetlane pliki graficzne, nie analizuje plików pdf; przyjęty algorytm przeliczania jest jednym z wielu możliwych - przy innym algorytmie można osiągnąć inne rezultaty; raport może trwać długo).
 • Szybkie opisywanie dokumentów - możliwość dodania prefiksu przed numerem w polu dokument np. w celu zanumerowania tomów operatu.
 • Dodano nowy wzorzec wydruków:
  • Zud - Skład zespołu 2 - plik EC859_prot_uwagi.atx - możliwość wydrukowania listy zesłownikowanych uwag do sprawy oraz asortymentów - w postaci osobnego paska.

Uaktualnienie do wersji 8.58:

 • Dokumenty - wprowadzono możliwość przechowywania większej liczby metadanych bezpośrednio w bazie danych - obok obecnie istniejących atrybutów, dla każdego dokumentu można teraz zapamiętać dodatkowo datę utworzenia dokumentu lub okres w którym został utworzony zbiór dokumentów, format, typ dokumentu, twórcę, dostęp, przyczyny ograniczeń, podstawowy typ dokumentu, kod języka naturalnego, opis dokumentu.
 • Zmodyfikowano eksport metadanych do xml - jeśli nie są wypełnione atrybuty przy dokumencie, będą one dziedziczone z atrybutów przy materiale zasobu. Jeśli jakiś atrybut jest wypełniony przy dokumencie - wówczas atrybut jest eksportowany - dziedziczenie nie zachodzi.
 • Dokumenty - dodano nowy przycisk - Szybkie opisywanie dokumentów. Przycisk otwiera okienko szybkiego opisywania dokumentów. Po naciśnięciu jednego klawisza możliwe jest równoczesne opisanie pól Nr dok i Dokument, oraz równoczesne zwiększenie liczników dla tych kolumn. W katalogu głównym systemu Ośrodek znajduje się plik opisdok.txt. Każda linijka pliku definiuje skrót klawiszowy powodujący opisanie dokumentu. Przykładowo linia
  K-Spis treści,0,0
  oznacza, że po naciśnięciu przycisku K do pola Nr dok wpisany zostanie numer podpowiadany dla tej kolumny, zaś pole dokument zostanie złożone z podpowiadanego numeru, separatora oraz tekstu Spis treści.
  Z kolei linia
  S-Szkic,1,1
  oznacza, że po naciśnięciu przycisku S do pola Nr dok wpisany zostanie numer podpowiadany zwiększony o 1, pole dokument zostanie złożone z podpowiadanego numeru zwiększonego o 1, separatora oraz tekstu Szkic.
  Możliwe są także kombinacje liter z klawiszami Alt, Ctrl, Shift które spowodują, że liczniki będą się zwiększały w zależności od ustawień zdefiniowanych dla tych klawiszy.
  Prezentowany sposób opisywania dokumentów pozwala osobno numerować dokumenty (kolumna Nr dok), i osobno numerować strony w operacie.
 • Menu główne - Baza → Funkcje administratora - wprowadzono nową opcję - usuwanie linków do udostępnionych operatów dla zamkniętych zgłoszeń.
 • Słownik osób - automatyczne scalanie słownika osób - możliwość wyboru, czy w bazie mają pozostać pierwotne, czy nowsze rekordy; dodatkowo utworzony zostanie raport z procesu scalania - w katalogu: Wydruki\<nazwa użytkownika>\scalos.txt
 • Wprowadzono szereg drobnych modyfikacji związanych z rozwojem geoportalu.
 • Dodano nowe wzorce wydruków:
  • Wykaz wniosków w okresie od … do - plik 9O858_rejestr_kp_wb.atx - możliwość wydruku numeru KP w polu Nazwa i sygnatura dokumentu potwierdzającego dokonanie opłaty,
  • Zud - Skład zespołu 2 - plik EC858_prot_działki1.atx, EC858_prot_działki2.atx - możliwość wydrukowania zakresu działkowego - w postaci osobnego paska lub w postaci listy.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.57:

Uwaga użytkownicy posiadający bazę danych założoną przy pomocy serwera Firebird wersji 2.0 (ODS 11.0), wykorzystujący obecnie serwer w wersji 2.5. W celu przeprowadzenia aktualizacji wymagane jest podniesienie wersji ODS pliku fdb z 11.0 na 11.2. Wykonuje się to przy pomocy programu gbak - operacją backup/restore. Operację restore należy wykonać z parametrem -fix_fss_metadata WIN1250.
Szczegółowy opis znajduje się w pliku: osrodek_ods11_do_11_2.pdf

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.56:

 • Raporty Artist - poprawiono drukowanie automatycznie wymiarowanych pionowych kresek na kolejnych stronach raportu. Nazwa kontrolki z automatycznie wymiarowaną kreską musi się zaczynać od znaku _
 • Baza → Użytkownicy → Uprawnienia kontrolowane przez serwer - dodano prawo administratora (rola RDB$ADMIN) – dla Firebird w wersji conajmniej 2.5
 • Ewidencja materiałów zasobu:
  • możliwość wydruku kodów kreskowych wg kolejności z pliku tekstowego. W pliku powinny być Identyfikatory Ewidencyjne Materiału Zasobu, każdy w osobnej linijce.
  • wprowadzono podpowiadanie elementów Identyfiktora Ewidencyjnego Materiału Zasobu dostępne po naciśnięciu klawisza F2. Naciśnięcie klawisza F2 na początkowych dwóch polach podpowie oznaczenie części zasobu oraz teryt, naciśnięcie na polu trzecim podpowie dodatkowo rok. Z kolei po wypełnieniu pierwszych trzech członów IEMZ, naciśnięcie klawisza F2 na członie czwartym podpowie pierwszy wolny numer w ramach wprowadzonego wcześniej roku umożliwiając tzw. "wypełnianie dziur" w identyfikatorach.
  • optymalizacja niektórych zapytań filtrujących,
  • zablokowanie zmian rozmiarów okienka zakresów działkowych podczas przewijania operatów
 • Rejestr wniosków:
  • rozbudowano zestawienie wykaz spraw - dodano warunki i sortowanie wg dat DOO i zapłaty.
 • Dokumenty - do tabelki dodano kolumnę Data utworzenia.

Uaktualnienie do wersji 8.55:

 • Dodano cennik obowiązujący po 01.01.2019 r. Cennik zostanie załadowany i uaktywni się po pierwszym zalogowaniu w roku 2019.
 • Ewidencja materiałów zasobu - dodano filtrowanie operatów wg zakresów obszarowych (można łączyć ze wszystkimi innymi filtrami).
 • Rejestr wniosków:
  • możliwość zapamiętania protokołu uzgodnień w pliku pdf skojarzonym z wnioskiem,
  • możliwość sortowania zestawienia robót i faktur oraz rejestru faktur wg daty zapłaty.
 • Zud - nowy raport - zespół - skład osobowy 2 - protokół narady koordynacyjnej dla geoportalu.
 • Możliwość połączenia słownika osób z zeskanowanymi dokumentami (na potrzeby geoportalu).
 • Wprowadzono szereg drobnych modyfikacji związanych z rozwojem geoportalu.

Uaktualnienie do wersji 8.54:

 • Dostosowano moduł ZUD do nowej funkcjonalności naszego Geoportalu - uzgadniania dokumentacji projektowej i prowadzenia narad koordynacyjnych przez Internet:
  • wprowadzono słownik narad (każdą sprawę obecnie należy przypisać do narady ze słownika),
  • wprowadzono możliwość zapamiętywania w bazie listy osób uzgadniających do każdej sprawy, wraz z uwagami w postaci tekstowej, lub dołączonego dokumentu (Przycisk zespół, menu Skład osobowy 2). Listę potencjalnych osób uzgadniających definiuje się wybierając menu Lista instytucji po naciśnięciu przycisku Zespół.
 • Wprowadzono możliwość weryfikacji podpisu elektronicznego. W tym celu należy w systemie zainstalować program umożliwiający przeprowadzenie takiej operacji, który rejestruje się w systemie i reaguje na rozszerzenia plików z podpisami cyfrowymi. Przykładowy program można pobrać ze strony: http://www.elektronicznypodpis.pl/informacje/aplikacje/ (aplikacja Szafir do weryfikacji).
  W celu weryfikacji podpisu, w dowolnym okienku z dokumentami należy ustawić się na pliku z podpisem (plik z rozszerzeniem .asice, .asic, .enc, .sig, .tst, XAdES) i nacisnąć przycisk uruchamiania programu skojarzonego z rozszerzeniem. Z bazy zostanie wypakowany zarówno plik podpisu, jak i plik podpisanego dokumentu, po czym oba zostaną przekazane do aplikacji weryfikującej. Opis przeprowadzania weryfikacji zapisany jest w instrukcji obsługi aplikacji weryfikującej.
 • Możliwość wygenerowania listy udostępnianych materiałów do licencji na podstawie zasobu wygenerowanego do zgłoszenia (nowy przycisk Zasób w okienku Materiały udostępnione do wniosku).
 • Ewidencje | Działki - optymalizacja raportu Historia wszystkich działek w obrębie - raport domyślnie zapisuje się w katalogu WYDRUKI, w pliku: historia-<nr gminy>-<nr obrębu>.txt
 • Wprowadzono nowy komunikat do komunikatora - informacja o operacie przesłanym przez geodetę - w związku z nowymi funkcjonalnościami Geoportalu.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.53:

 • Dokumenty powiązane z zasobem, zgłoszeniami, wnioskami - wprowadzono możliwość sortowania wg numeru dokumentu oraz nazwy, możliwość filtrowania wg fragmentu nazwy, możliwość zaznaczania wielu dokumentów i hurtowego ich usuwania.
 • Dostosowano bazę danych do współpracy z programem EWMAPA 12.19 w zakresie specjalnego trybu dostępu do bazy Ośrodka.
 • Wprowadzono archiwum słownika osób - każda zmiana w słowniku jest rejestrowana. Historia zmian dostępna jest po naciśnięciu przycisku Historia w słowniku osób.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.52:

 • Dokumenty powiązane z zasobem, zgłoszeniami, wnioskami
  • poszerzono nazwę dokumentów do 90 znaków (kolumna Dokument),
  • wprowadzono nową kolumnę - status - widoczny/niewidoczny - określa, czy dokument ma być widoczny w geoportalu, czy nie. Z opcją tą związane jest ustawienie w konfiguracji - na zakładce Internet - Nowy dokument tekstowy domyślnie niewidoczny w geoportalu. Po zaznaczeniu tej opcji nowo tworzone dokumenty typu protokół kontroli, czy zalecenia do pracy geodezyjnej, mimo zapisu do bazy w trakcie edycji, nie będą widoczne w geoportalu do momentu, w którym użytkownik programu zmieni status z niewidocznego na widoczny. Zmiany statusu można dokonać naciskając dodany specjalnie w tym celu przycisk.
 • Moduł ZUD - dodano zakresy obszarowe.
 • Rejestr wniosków - możliwość zapisania dokumentu na dysk.
 • Możliwość hurtowego nadania Identyfikatora materiałów zasobu dla operatów typu 'N'.
 • Wprowadzono poprawki związane z kolejnymi udoskonaleniami geoportalu.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.51:

 • Przecięcia zakresów terytowych
  W wersji 8.50, głównie z myślą o WODGiK, wprowadzony został tzw. zakres terytowy. Jest to funkcjonalność zgłoszenia, materiału, wniosku itp. pozwalająca opisać zasięgiem obejmującym w całości województwo, powiat, gminę czy też obręb (jeden lub kilka). W PODGiK zastosowanie znajdzie opisanie całym obrębem bądź całą gminą materiałów obejmujących np. modernizację czy założenie ewidencji gruntów dla jednostki ewidencyjnej. W bieżącej wersji wprowadzono możliwość wykonywania analiz obejmujących zakresy terytowe:
  • Moduł Ewidencje | Ewidencja materiałów zasobu - raport Operaty na zadanym zakresie - teryt - pozwala wprowadzić dowolny zakres terytowy i uzyskać informację o materiałach z przecinającym się zakresem terytowym (przecięcie teryt-teryt)
  • Moduł Ewidencje | Działki - dodatkowa opcja - pokaż zakresy terytowe - po jej zaznaczeniu na liście materiałów pokażą się materiały o zakresie terytowym obejmującym gminę lub obręb, w którym znajduje się aktualnie podświetlona działka (przecięcie działka-teryt)
  • Moduł Rejestr zgłoszeń:
   • nowy raport Zgłoszenia na zadanym zakresie - teryt - pozwala wprowadzić dowolny zakres terytowy i uzyskać informację o zgłoszeniach z przecinającym się zakresem terytowym (przecięcie teryt-teryt)
   • wytyczne - nowe zmienne -
    _Zakres_ter - zakres terytowy zgłoszenia pracy,
    _AMat_Teryt - lista materiałów zasobu posiadających zakresy terytowe przecinające się z zakresem działkowym lub terytowym zgłoszenia (przecięcie działki-teryt, teryt-teryt) - np. lista operatów z założenia ewidencji gruntów opisana zakresami terytowymi,
    _AMat_DTeryt - lista materiałów zasobu posiadających zakresy działkowe przecinające się z zakresem terytowym zgłoszenia; dla zgłoszeń obejmujących cały obręb - lista wszystkich materiałów z obrębu, dla zgłoszeń obejmujących całą gminę - lista zgłoszeń z gminy (przecięcie teryt-działki);
  • Generacja zasobu dla wykonawcy
   Reorganizacja okienka z opcjami przecięć, dodanie możliwości przecięć zakresów terytowych:
   • zaznaczenie opcji materiały zasobu - terytowo spowoduje wygenerowanie przecięcia teryt-teryt (wygenerowane zostaną wszystkie materiały zasobu, które mają zakres terytowy taki sam, jak zakres terytowy zgłoszonej pracy) oraz działki - teryt (wygenerowane zostaną wszystkie materiały zasobu, które mają zakres terytowy zgodny z zakresem działkowym zgłoszenia),
   • zaznaczenie opcji materiały zasobu - działkowo (oprócz dotychczasowego przecięcia działki-działki) spowoduje wygenerowanie przecięcia teryt-działki, tzn. wygenerowane zostaną wszystkie materiały zasobu, które mają zakres działkowy taki sam, jak zakres terytowy zgłoszonej pracy. Analogicznie działają przecięcia zgłoszenia -terytowo oraz zgłoszenia -działkowo (zwracają listę zgłoszeń przecinających się z zakresem działkowym lub terytowym).
   Zalecamy, aby zakres terytowy zgłoszenia uzupełniać wyłącznie dla zgłoszeń obejmujących cały obręb, kilka całych obrębów, gminę lub kilka gmin.
 • Baza | Funkcje administratora - nowa funkcja - Konwersja zakresu obszarowego na układ 2000.
 • Słownik osób:
  • wyszukiwanie wg fragmentu tekstu obejmuje również pełną nazwę osoby,
  • nowa zakładka internet - pozwala modyfikować dane osoby rejestrującej się przez geoportal oraz status weryfikacji.
 • Rejestr wniosków:
  • nowy rodzaj dokumentu - załącznik,
  • zmiany w obsłudze niektórych dokumentów związane z rozwojem geoportalu.

Uaktualnienie do wersji 8.50:

Wersja 8.50 zawiera szereg zmian ułatwiających pracę i optymalizujących działanie programu, przede wszystkim w Wojewódzkich Ośrodkach Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej. Funkcje WODGiK, oznaczone dalej symbolem (W), wymagają zakupu specjalnej licencji uzupełniającej. Pozostałe funkcje mogą być użytkowane przez wszystkich licencjobiorców wersji 8.

W wersji tej dostępny jest także cennik obowiązujący po 01.01.2018 r., który uaktywni się po pierwszym zalogowaniu w roku 2018.

Szczegółowa lista zmian:

 • Obsługa układu 92 w zakresach rastrowych (obszarowych) (W).
 • Wprowadzenie nowego rodzaju zakresu zgłoszenia i materiału zasobu – zakres wg terytu (województwo/ powiat/ gmina/ obręb), słownik terytów.
 • Powiązanie rozchodów map z ewidencją materiałów zasobu w celu ułatwienia generacji licencji (W).
 • Sporządzenie zbiorczego dokumentu obliczenia opłaty (dla wielu pozycji kosztorysu, dotyczących tego samego rodzaju mapy, a różnych godeł, na DOO drukowana jest tylko jedna pozycja) (W).
 • Wprowadzenie nowej formy płatności „Bez opłat” - dla wniosków realizowanych nieodpłatnie.
 • Rozszerzenie zestawienia Wykaz wniosków o możliwości generacji wg zakresu licencji, daty licencji, daty zakończenia bez DOO i formy płatności – możliwość generowania np. zestawienia dla danych udostępnionych bez opłat na cele edukacyjne (licencja N) i z rejestru publicznego (licencja P).
 • Wniosek – zakładka Dokumenty – dodano nowy rodzaj dokumentu - wniosek o udostępnienie danych zgromadzonych w rejestrze publicznym (zgodnie z rozporządzeniem Dz.U. 2005 nr 205, poz. 1692 w sprawie sposobu, zakresu i trybu udostępniania danych zgromadzonych w rejestrze publicznym).
 • Wprowadzenie nowych opcji konfiguracyjnych:
  • Zakładka Fakturowanie – proponowana nazwa pliku z DOO,
  • Zakładka Wnioski – proponowana nazwa pliku z licencją.
  • Powyższe opcje umożliwiają zdefiniowanie nazwy pliku PDF, do którego będą generowane DOO lub licencje w taki sposób, by przejmowały atrybuty wniosku lub licencji np. DOO.identyfikator wniosku, licencja.identyfikator wniosku.

  • Zakładka Wnioski – Czy pytać o zaokrąglenie do 30 zł, jeśli komputer proponuje zaokrąglenie.
 • Rozszerzenie pól Opis 1Opis 2 na zakładce licencja.
 • Rejestr zgłoszeń – nowe pole Rodzaj zgłoszenia – geodezyjne lub kartograficzne.
 • Ewidencja materiałów zasobu – nowe okienko wyszukiwania wg warunku złożonego – w prosty sposób można wyszukiwać wg wszystkich atrybutów ewidencji.
 • Ewidencja materiałów zasobu – możliwość generowania klauzul zał. 3 i zał. 4 z okienka dokumentów bez podłączania plików rastrowych.
 • Nowa wersja pliku osrodek.dll - należy ją wkopiować do katalogu głównego programu EWMAPA, jeśli w EWMAPIE używana jest baza powiatowa.
 • Szczegółowy opis zmian znajduje się w pliku zmiany850.pdf, w katalogu głównym systemu Ośrodek (widocznym w opcji: Pomoc → Uzupełnienia → Zmiany w wersji 8.50 - ułatwienia dla WODGiK).

(W) – opcja dostępna wyłącznie w wersji z funkcjonalnością dla WODGiK.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.32:

 • Modyfikacja zestawienia Zgłoszenia wg powierzchni:
  • obliczanie wartości bez uwzględnienia uwierzytelnienia, za to z zaokrągleniem do 10 groszy i 30 złotych,
  • obszar zgłoszenia może być obliczony albo wg zakresu obszarowego, albo wg rastrowego.

Uaktualnienie do wersji 8.31:

 • Nowe zestawienie w Rejestrze zgłoszeń - Przycisk Raporty, ostatnia pozycja w menu - Zgłoszenia wg powierzchni. Celem tego zestawienia jest wygenerowanie ankiety dla GGK w związku z pismem IZ-PZGiK.071.13.2017. Po podaniu zakresu dat, komputer generuje plik analiza.txt w katalogu WYDRUKI. Zawartość pliku można przepisać lub przekleić. Warunki prawidłowego wykonania zestawienia to:
  • określenie zakresu obszarowego dla każdego zgłoszenia,
  • powiązanie używanych asortymentów zgłoszeń z celami prac zgodnie z PZG_ModelZasobuGiK (należy wypełnić kolumnę Cel pracy poprzez wybranie elementu z predefiniowanej listy w słowniku asortymentów - Opcja Dodatkowe, Słownik asortymentów, Asortymenty zgłoszeń).
 • Możliwość automatycznego zapisania kosztorysu dla Geoportalu - pod warunkiem zaznacznenia opcji w konfiguracji, na zakładce Internet.
 • Wprowadzenie zakładki Komunikaty w Konfiguracji - na tej zakładce dostępne są opcje dotyczące wyświetlania komunikatów Geoportalu, do ustawienia dla użytkowników niebędących administratorami.

Uaktualnienie do wersji 8.30:

 • Ewidencja materiałów zasobu:
  • dodano nowe pola - liczba stron w operacie technicznym w przeliczeniu na A4 oraz liczba map (zarysów) o formacie większym niż A3. Pola te mają umożliwić precyzyjne określenie liczby i wielkości dokumentów do skanowania, zalecamy aby pustej strony nie zaliczać do liczby stron;
  • dodano nowy wzorzec zestawienia Aktualnie wybrane materiały (plik GA830_liczba_stron.atx) zawierający powyższe pola oraz ich sumę w ramach zestawienia. Przed wygenerowaniem zestawienia można ustawić dowolny filtr np. na gminę lub asortyment i w ten sposób przekonać się, ile stron podlega skanowaniu.
 • Dokumenty powiązane z zasobem:
  • wprowadzono zakresy działkowe, obszarowe i rastrowe do pojedynczych dokumentów (stron) operatu. Należy ich używać dla dużych operatów, składających się np. z kilkudziesięciu szkiców - po jego określeniu można wyszukać konkrenty szkic związany z konkrentym obszarem. W wypadku dużych operatów podziałowych lub scaleniowych, zakres działkowy operatu powinien obejmować zmiany w numeracji działek (np. wszystkie podziały, lub scalenia - obie strony "przed" i "po"), zaś pojedyncze szkice powinny być opisane listą działek - stan nowy (wyłączne stan "po"). Szczegółowy opis znajduje się w pliku zakres_dokumentów.pdf, w katalogu głównym systemu Ośrodek (widocznym w opcji: Pomoc | Uzupełnienia | Zakresy dokumentów).
 • Rejestr wniosków:
  • powiazano z modułem komunikatora (istotne dla wniosków nie związanych ze zgłoszeniami prac geodezyjnych).
 • Rejestr zgłoszeń:
  • nowy wzorzec k1Materiały2.rtf pokazuje, jak można użyć nowych atrybutów - zrobić listę dokumentów (posiadających zakresy lub nie) powiązanych z wybieranym operatem.
 • Słownik osób:
  • umożliwienie wyszukiwania po numerze Regon.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.29:

 • Dokumenty powiązane z zasobem:
  • przyspieszenie nawigacji w okienku,
  • usunięcie błędu z poprzedniej wersji (8.28) – wielokrotnego zapisywania tego samego dokumentu podczas łącznego importu dokumentów dowolnego typu do operatów.

Uaktualnienie do wersji 8.28:

 • Ewidencja materiałów zasobu:
  • ułatwienia podczas rejestracji archiwalnych materiałów zasobu (dla pustego nr KERG możliwa edycja pola inna nazwa).
  • nowy wzorzec wydruku dla raportu Aktualnie wybrane materiały - plik GA828_lista.atx.
 • Ewidencje - Działki - nowy raport - Porównanie z Ewmapą - wyszukanie działek niearchiwalnych, których nie ma w EWMAPIE.
 • Konfiguracja - nowa zakładka Dokumenty - umożliwia przypisanie kodu dokumentu (kolumna Nazwa dokumentu) zgodnego z Rozporządzeniem w sprawie organizacji i trybu prowadzenia PZGiK na podstawie nazwy ładowanego pliku ze skanem lub pola Dokument.
 • Funkcje administratora:
  • optymalizacja rozgrupowania wg liczników działek,
  • nowa opcja - Nadanie kodowej nazwy dokumentom na podstawie pola Dokument - wykonywane na podstawie Konfiguracji (zakładka Dokumenty) dla wszystkich dokumentów, które nie mają jej nadanej,
  • nowa opcja - Generacja pliku przenumerowania operatów do Ewmapy - wygenerowanie pliku, który po zaczytaniu do EWMAP-y, pozwoli przenumerować operaty EWMAPY ze starego numeru operatu na Identyfikator ewidencyjny materiału zasobu (P.<powiat>.<rok>.<nr>).
 • Komunikator:
  • wyświetlanie daty i czasu przeczytania wiadomości,
  • nowy wzorzec wydruku - 0F828_przeczytano.atx - zawierający informację o dacie i czasie przeczytania wiadomości.
 • Rejestr wniosków:
  • zestawienie Wykaz wniosków za okres od … do - możliwość wykonania także od numeru do numeru w ramach roku.

Uaktualnienie do wersji 8.27:

 • Zakresy obszarowe - wprowadzono obsługę multimarkera w EWMAPIE (wymagana wersja EWMAPY: 12.09).
 • Zakresy działkowe, operaty - współpraca z połączoną bazą powiatową programu EWMAPA.
 • Rejestr wniosków:
  • zestawienie robót i faktur - dla zapłaconych dokumentów można wykonać wg daty wystawienia i zapłaty łącznie.
 • Rejestr zgłoszeń:
  • zestawienie Analiza statusów - nowa zakładka - możliwość analizy pomiędzy dwoma dowolnymi statusami.
 • Ewidencja materiałów zasobu:
  • ułatwienia podczas rejestracji archiwalnych materiałów zasobu,
  • zestawienie Aktualnie wybrane operaty - poprawiono sposób sortowania wyniku,
  • zestawienie Drukuj kody kreskowe:
   • dodano filtr na identyfikator materiału zasobu,
   • dodano nowy wzorzec wydruku - plik GC827_P.atx - w kodzie kreskowym zaszyty jest identyfikator materiału zasobu P...

Uaktualnienie do wersji 8.26:

 • Komunikator:
  • poszerzenie listy klas komunikatów,
  • możliwość generowania komunikatu od wykonawcy po zapłacie DOO w kasie ośrodka (pod warunkiem zaznaczenia opcji Baza | Konfiguracja | Internet | Generuj komunikat po zapłacie w kasie).
 • Rejestr wniosków:
  • kosztorys - wprowadzono możliwość skopiowania dowolną liczbę razy aktualnie podświetlonej pozycji kosztorysu (przycisk Kopiuj pozycję powiązany z polem edycyjnym).
 • Rejestr zgłoszeń:
  • wytyczne - możliwość wydruku listy współrzędnych zakresu obszarowego zgłoszenia pracy (symbol _Zakres_ob),
  • zasób dla wykonawcy - możliwość wyeksportowania wszystkich skanów i plików wybranych w opcji Generuj zasób.
 • Ewidencja materiałów zasobu:
  • wyszukiwanie - dodano nowy filtr - warunek SQL - zaawansowany użytkownik może wprowadzić klauzulę where zapytania wyszukującego operaty. Wyszukane w ten sposób operaty można wydrukować korzystając z raportu - Aktualnie wybrane materiały lub Aktualnie wybrane materiały z działkami.
 • Przecięcie zakresów rastrowych - poprawienie wyświetlania listy operatów.

Uaktualnienie do wersji 8.25:

 • Rejestr wniosków - zmiana sposobu otwierania i wyszukiwania wniosków
  W momencie otwarcia okienka, wypełniane są rozwijalne kontrolki z listą prefiksów znaków spraw oraz lat. Opcja Dokładnie ogranicza wyszukiwanie do wybranych prefiksów - lat, brak zaznaczenia tej opcji powoduje, że wyszukiwane będą także następne / wcześniejsze (w zależności od ustawienia opcji Odwrotny porządek). Każdy użytkownik systemu Ośrodek ma możliwość ustawienia prefiksu, na którym otwierać mu się będzie okienko wniosków - robi się to w opcji Baza → Konfiguracja → Znaki spraw - uzupełniając Prefiks proponowany dla wniosków.
 • Rejestr wniosków:
  • nowy wzorzec nowego polecenia przelewu (plik wersja2.pp) umożliwiający wydruk trzech egzemplarzy polecenia przelewu na jednej stronie.
 • Ewidencja materiałów zasobu:
  • możliwość zmiany typu operatu - po naciśnięciu przycisku Zm. typ pojawi się formatka umożliwiająca wybór nowego typu operatu. Zmieniając typ należy mieć na uwadze, że numer gminy jest konieczny dla typu E, zaś usuwany w wypadku zmiany na typ 'B','S,'P'. Nie można zmienić operatu na typ 'B','S,'P', jeśli zakres działkowy ma wypełnione obie strony. Ponadto sprawdzana jest unikalność dotychczasowego numeru operatu w ramach nowego typu (jeśli jej nie ma - zmiana nie jest możliwa),
  • Raporty → Kody kreskowe dla centrum wypożyczeń - możliwość wyboru (wybór jest automatycznie zapamiętywany) drukarki przeznaczonej do kodów kreskowych.
 • ZUD:
  • dopisywanie nowej sprawy zostało zintegrowane z wnioskami, podobnie jak dotychczas dopisywanie zgłoszenia - po dopisaniu sprawy automatycznie uzupełniony zostanie wniosek.
 • Komunikator:
  • możliwość wydruku korespondencji z komunikatora,
  • dodanie komunikatu dla Wykonawcy po każdej zmanie statusu zgłoszenia pracy geodezyjnej.

Uaktualnienie do wersji 8.24:

 • Współpraca z geoportalem - możliwość samoobsługi przez użytkowników
  Najnowszy upgrade systemu OŚRODEK został dostosowany do nowych możliwości internetowej obsługi wykonawców prac geodezyjnych. Dla prac geodezyjnych nie wymagających uzgodnień istnieje możliwość samoobsługi. W systemie OŚRODEK należy w oknie „Słownik asortymentów zgłoszeń” (Menu Dodatkowe → Słownik asortymentów → Asortymenty zgłoszeń) zaznaczyć w kolumnie „Automatyczna obsługa” pozycje słownika, dla których będzie możliwa samoobsługa. Dla samoobsługi wymagane jest także określenie w cenniku pozycji cennikowych obsługiwanych automatycznie poprzez ustawienie opcji „Można SU 0.8” na „Tak”. Dla każdej pozycji cennika dostępnej z poziomu samoobsługi należy przygotować wzór wypełnienia kolumny „Określenie obszaru/ obiektu do którego odnosi się licencja” (pola Opis w okienku materiałów udostępnianych do wniosku). W tym celu należy użyć przycisku „Opis licencji” w oknie cennika i wprowadzić tekst, który można uzupełnić zmiennymi widocznymi na liście po prawej stronie okienka. Geoportal generuje w sposób automatyczny zarówno DOO jak i licencję, uzupełniając ją o zdefiniowany w powyższy sposób opis. Pełna samoobsługa jest dostępna dla użytkowników, którzy mają podpisaną umowę z KIR na usługę PayByNet. W przypadku płatności przelewem (z pominięciem usługi KIR) jedyną czynnością w ośrodku dokumentacji jest w przypadku samoobsługi wprowadzenie daty zapłaty dla wniosku zarejestrowanego przez geoportal.
 • Komunikator
  Wprowadzenie możliwości wybierania klas komunikatów. W opcji Baza → Konfiguracja → Internet, każdy z użytkowników systemu OŚRODEK może zaznaczyć, o jakich komunikatach będzie informowany.

Uaktualnienie do wersji 8.23:

 • Rejestr wniosków:
  • cenniki - dodano nowy cennik (rodzaj ceny 8, nr cennika 2016), zgodny ze zmianami w prawie geodezyjnymi, wprowadzonymi ustawą z dnia 9 czerwca 2016 r. o zmianie ustawy o wspieraniu rozwoju usług i sieci telekomunikacyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2016 r. poz. 903), obowiązujący od 01.07.2016 r.
   Zalecamy ustawienie tego cennika jako domyślnego, w opcji Baza → Konfiguracja → Cenniki
  • do cenników dodano 2 nowe kolumny, umożliwiające automatyzację zakupów w geoportalu:
   • Kolumna Można SU 0,8 - słowo Tak oznacza, że dla tej pozycji cennika dopuszczalne jest wykorzystanie współczynnika SU=0.8 podczas automatycznego kosztorysowania w geoportalu
   • Kolumna Opis licencji ze skojarzonym przyciskiem o tej samej nazwie - umożliwia zdefiniowanie stałego tekstu, który będzie się pojawiał w opisie automatycznie wygenerowanej przez geoportal licencji, po wybraniu dotyczącej go pozycji cennika. W tekście można użyć zmiennych, które podczas generowania licencji zostaną zastąpione wartościami z bazy danych: położenie, dotyczy, lista współrzędnych, lista działek, ilość.
 • Rejestr zgłoszeń:
  • przeglądanie zasobu dla Wykonawcy - możliwość ręcznego dodania dokumentu do listy
  • słownik typowych uwag do protokołu - wprowadzono możliwość wyszukiwania tekstu w słowniku
 • Słownik osób:
  • dodano nowe pole - Uprawnienia rzeczoznawcy majątkowego
  • jeśli wypełniono pole Kraj, nie ma kontroli formatu kodu pocztowego
 • Wprowadzono nową, płatną opcję - wydruk DOO z kodem dla obsługi płatności przez system Państwowej Wytwórni Papierów Wartościowych (zamówienia prosimy składać poprzez nasz sklep internetowy).

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.22:

 • Rejestr wniosków:
  • dodano nowy przycisk i okienko - Dokumenty do wniosku. Okienko umożliwia podgląd podpisanych cyfrowo Dokumentów obliczenia opłaty i licencji oraz formularzy wniosków o udostępnienie materiałów zasobu, które wpłynęły drogą internetową, poprzez najnowszą wersję geoportalu. Można w nim także rejestrować formularze oraz inne dokumenty wpływające drogą tradycyjną;
  • Cenniki - mnożenie przez współczynnik - poszerzono możliwości mnożenia cenników dla rodzaju ceny 8.
 • Baza → Funkcje administratora → Nadanie nowego identyfikatora materiału dla operatów - dodano nową opcję - Rok pobierz z daty wpisania do ewidencji w ewidencji materiałów zasobu.
 • Nowy wzorzec wydruku - Przecięcie zakresów rastrowych - dodatkowo osobny pasek z asortymentami - plik 00822_asortymenty.atx

Uaktualnienie do wersji 8.21:

 • Baza → Konfiguracja → Opcje połączeń - wprowadzono dodatkową opcję Rozszerzona konfiguracja. Po jej wybraniu można wskazać inną lokalizację plików FDR i FDW. Dotychczas (w standardowej konfiguracji) pliki FDB, FDR i FDW musiały znajdować się w tym samym folderze. Obecnie (w konfiguracji rozszerzonej) można umieścić plik FDB np. na szybkim, mniejszym dysku serwera, zaś pliki FDR i FDW na wolniejszym, większym. Po zmianach w konfiguracji, pliki należy przenieść samodzielnie, po zatrzymaniu serwera Firebird. W wypadku używania geoportalu analogiczne zmiany należy wprowadzić w konfiguracji geoportalu (prosimy o kontakt - wymaga to ingerencji z naszej strony). Opcja dla zaawansowanych administratorów.
 • Konwersja zakresów rastrowych z układu 65 na 2000 lub 65 na 2000 - dodano konwersję dla operatów typu 'N' oraz wniosków.
 • Rejestr wniosków:
  • Materiały:
   • Drukuj - dodano nowy raport - Protokół uzgodnienia listy udostępnianych materiałów zasobu
   • Importuj opis - możliwość zaimportowania listy współrzędnych zakresu obszarowego z wniosku do pola opis.
 • Rejestr zgłoszeń - wytyczne - dodano następujące zmienne:
  _AZakInwZud — ZUD-y z wpisaną datą zakończenia inwestycji
  _ABiezInwZud — ZUD-y bez wpisanej daty zakończenia inwestycji
 • Ewidencja materiałów zasobu:
  • dodano filtr - Wg daty wpisania do ewidencji
  • dodano nowe wzorce wydruków:
   • Aktualnie wybrane materiały (plik GA821_asortyment.atx)
   • Aktualnie wybrane materiały z działkami (plik GF821_asortyment.atx)
   • Kody kreskowe dla centrum wypożyczeń (plik GC821_IdMat_NrOpe.atx)
 • Centrum wypożyczeń - dodano nowy wzorzec wydruku potwierdzenia wypożyczenia, zawierający materiały zasobu oraz szkice (plik 0A821_potw_cw.atx).

Uaktualnienie do wersji 8.20:

 • Ewidencja materiałów zasobu:
  • dodano zakładkę Ograniczenia, gdzie dla każdego materiału zasobu można uzupełnić rodzaj dostępu oraz prawną podstawę ograniczeń (dla dostępu z ograniczeniami);
  • w opcji Raporty dodano pozycję - Eksport aktualnie wybranych materiałów do XML. Opcja umożliwia wygenerowanie plików XML, na podstawie plików ze wzorcami, w formacie zgodnym z § 12 ust. 1 pkt 2 i 3 Rozporządzenia w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego.
  • umożliwienie podpisywania cyfrowego Dokumentu Obliczenia Opłaty; jeśli DOO będzie podpisywany cyfrowo, nie można drukować licencji przy pomocy tej samej opcji, co DOO; licencje należy drukować wyłącznie z okienka udostępniania materiałów;
  • umożliwienie podglądu dużych plików skanów JPG (generujących w poprzednich wersjach błędy typu brak pamięci) - w przeglądarce zewnętrznej systemu WINDOWS;
  • zakres rastrowy - opcja Transfer umożliwia jedynie podgląd zakresu w wypadku wprowadzenia zakresów obszarowych;
 • Rejestr zgłoszeń - umożliwienie dodania kolejnego Lp do aktualnie podświetlonego zgłoszenia po kombinacji <Shift> oraz '+' z nawigatora (dotychczas można to było zrobić wyłącznie przez kombinację klawiszy Shift-F9).
 • Rejestr wniosków:
  • okienko udostępnianych materiałów - możliwość zaimportowania listy działek z wniosku do pola opis;
  • poprawienie wyszukiwania według daty zapłaty.
 • Połączenie z programem Bank Osnów - możliwość podłączenia się do otwartej uprzednio bazy (zamiast otwierania kolejnej kopii).

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.19:

 • Wprowadzono zakresy obszarowe do operatów - działają identycznie, jak zakresy obszarowe w zgłoszeniach. Przyjęcie operatu poprzez zgłoszenie powoduje przeniesienie zakresu obszarowego, w sytuacji, gdy zaznaczona jest stosowna opcja.
 • Wprowadzono zakresy - działkowy, rastrowy i obszarowy do rejestru wniosków - w celu przyszłej obsługi przez Internet wniosków nie związanych ze zgłoszeniami. W wypadku wniosków związanych ze zgłoszeniami, nie ma potrzeby uzupełniania tych zakresów.
 • Zablokowano możliwość wyboru archiwalnego asortymentu zgłoszenia pracy przez skróconą nazwę.
 • Podczas wystawiania zbiorczego KP (obejmującego kilka wniosków) ujednolicono sposób przypisywania formy płatności do powiązanych wniosków.
 • Wyłączono zamianę prefiksu zgłoszenia (uzgodnienia) na wielkie litery.
 • Dodano nowy wzorzec wydruku, w układzie wymaganym podczas kontroli, zgodnie z rozporządzeniem:
  • 9O819_rejestr.atx — Rejestr wniosków → Zestawienia → Wykaz wniosków za okres od ... do ...
  • 27819_rejestr.atx — Rejestr zgłoszeń → Raporty → Drukuj KERG.

Uaktualnienie do wersji 8.18:

 • W okienku zapisu plików graficznych na dysku (np. moduł Ewidencja materiałów zasobu, przycisk Dokument, przycisk Mulizapis) wprowadzono:
  • możliwość wygenerowania klazul xml dla eksportowanych plików
  • możliwość eksportowania plików graficznych np. jpg do formatu PDF - wszystkie pliki graficzne do jednego PDF lub pogrupowane do plików PDF wg numeru dokumentu (do osobnych plików PDF pliki o tych samych numerach dokumentów).
 • Zmieniono sposób współpracy z programem STRATEG_SEC - jeśli wymagana jest zmiana hasła, a użytkownik jej nie dokona - nie jest możliwe zalogowanie do systemu OŚRODEK.
 • Poprawiono scalanie słownika asortymentów - odblokowanie możliwości scalania asortymentów operatów typu 'N'.
 • Dodano nowe wzorce wydruków, w układzie wymaganym podczas kontroli, zgodnie z rozporządzeniem:
  • 28818_rejestr.atx — Rejestr zgłoszeń → Raporty → Drukuj KERG-i
  • GA818_ewidencja.atx — Ewidencja materiałów zasobu → Raporty → Aktualnie wybrane materiały.

Uaktualnienie do wersji 8.17:

 • Wprowadzono alternatywny sposób generacji wytycznych.
  Obok już istniejącego sposobu dostępu do dodatkowych informacji poprzez symbole z nawiasami okrągłymi () np. _Operaty(_poloz) wprowadzono dostęp do dodatkowych danych przez te same symbole z nawiasami kwadratowymi [ ]. W nawiasach kwadratowych może wystąpić dowolne pole ze skojarzonej tabeli oraz kilka predefiniowanych wyrażeń np. identyfikator materiału zasobu, a obok niego dotychczasowy numer operatu (wcześniej nie było to możliwe):
   WszystkieOPE[<o.IdMat>	<o.Operat>	<or.Pol_wl>]

  Pola mogą być umieszczone w tabelkach:

  Nr na półce Id operatu Rodzaj opracowania Wykonawca Oznaczenie nieruch.
  _WszystkieOPN[<o.operat> <o.idMat> <oa.Nazwa_a> <or.Klucz> <or.Pol_wl>]

  Szczegółowy opis - nazwy tabel oraz przykłady - znajdują się w pliki k1szabl8.rtf w katalogu WZORCE - widocznym jako szablon wytycznych o nazwie szabl8. Przykładowy wzorzec - plik k1Materiały.rtf w katalogu WZORCE - widoczny jako szablon wytycznych o nazwie Materiały.

 • Wprowadzono słownik typowych nieprawidłowości oraz naruszonych przepisów prawa do wykorzystania podczas generowania protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do zasobu. Słownik ten może być rozbudowany oraz wykorzystany w każdym innym dokumencie typu rtf generowanym przez system OŚRODEK. Szczegółowy opis funcjonalności znajduje się w opcji systemu OŚRODEK: Pomoc → Uzupełnienia → Generowanie protokołu weryfikacji danych oraz materiałów lub w pliku protokoly.pdf w katalogu głównym systemu OŚRODEK.
 • Do eksportu danych do windykacji (eksport starego typu - do formatu dbf) dodano opcję nie eksportowania dokumentów z niewypełnioną datą sprzedaży.
 • Komunikator - dodano nową kolumnę - obsługa (pracownik przypisany do obsługi zgłoszenia lub jego etapu).
 • Materiały zasobu - wyszukiwanie - ułatwienia dla czytnika kodów kreskowych - wprowadzenie nowego identyfikatora materiału w pole wyszukiwania po starym numerze operatu, pozwoli na wyszukanie.

Uaktualnienie do wersji 8.16:

 • Dodano automatyczne dopisywanie komunikatów dla geodety-wykonawcy w następujących sytuacjach:
  • dopisanie zaleceń (wytycznych) do zgłoszenia,
  • wygenerowanie materiałów zasobu,
  • modyfikacje informacji dodatkowej przy zgłoszeniu.
  Komunikat nie będzie dodawany, jeśli poprzedni komunikat o tej samej treści nie został przeczytany przez geodetę (np. jeśli ktoś dwa razy zmodyfikuje informację dodatkową, a wykonawca jeszcze o tym nie przeczytał - do zgłoszenia będzie tylko jeden komunikat).
 • Przyspieszono procedurę ładowania zakresów działkowych z EWMAPY do OŚRODKA.
 • Wprowadzono możliwość wstępnego wypełnienia okienka materiałów zasobu związanych z wnioskiem na podstawie kosztorysu.
 • Dodano nowy wzorzec wydruku - H6816_rozlicz_cl.atx - wzór licencji CL wg tabeli kosztorysu.

Uaktualnienie do wersji 8.15:

 • Rejestr wniosków - wsparcie płatności elektronicznych:
  • zmiana nazwy sposobu płatności PayU na Internet;
  • umieszczenie na wydruku DOO kodu QR, oraz innych informacji do płatności elektronicznych;
  • umożliwienie podpisywania cyfrowego Dokumentu Obliczenia Opłaty; jeśli DOO będzie podpisywany cyfrowo, nie można drukować licencji przy pomocy tej samej opcji, co DOO; licencje należy drukować wyłącznie z okienka udostępniania materiałów;
 • Konfiguracja - zakładka Internet - należy określić adres strony z usługą transakcji elektronicznych.
 • Materiały zasobu:
  • umożliwiono wyszukiwanie wg godła (dotyczy materiałów klasy Mapa, które mają określone godło);
  • zmieniono sposób wyszukiwania wg KERG (O-4 i Inna nazwa) - można wyszukać dowolne materialy, z pominięciem pola typ
  • zoptymalizowano procedurę ładowania dużych skanów jpg (można załadować do bazy nawet takie skany, których ze względu na ograniczenia pamięci nie da się wyświetlić).
 • Zmodyfikowano, bądź dodano nowe wzorce DOO:
  • C9815_doo_qrc.atx - DOO z kodem QR do płatności elektronicznej umożliwiający podpisanie cyfrowe
  • C9815_doo_przypisy.atx - DOO umożliwiający podpisanie cyfrowe, bez elementów płatności elektronicznej

  W celu umożliwienia podpisania cyfrowego zmodyfikowanego własnoręcznie wzorca wydruku DOO, należy z jednego z tych wzorców skopiować pasek z przypisami zawierającymi podpis.

Szczegółowy opis zmian znajduje się w pliku zmiany815.pdf w katalogu głównym systemu OŚRODEK, dostępnym także w opcji Pomoc → Uzupełnienia → DOO i licencje - zmiany w wersji 815.


Uaktualnienie do wersji 8.14:

 • Dokumenty związane z materiałami zasobu
  • umożliwiono edycję kolumny Nr dok., umożliwiając nadanie tego samego numeru kilku różnym skanom; skany o tym samym numerze należy interpretować jako kolejne strony tego samego dokumentu w formie cyfrowej (np. kolejne strony protokołu granicznego, zapisane w formacie jpg)
  • dodano kolumnę Nazwa dokumentu - umożliwiającą klasyfikację każdego dokumentu zgodnie z rozporządzeniem w sprawie zasobu
 • Materiały zasobu
  • zrezygnowano z komunikatu ostrzegającego przed wprowadzeniem dotychczasowego numeru operatu
  • w nowo rejestrowanym zakresie działkowym podpowiadana jest gmina określona w materiale zasobu
 • Rejestr zgłoszeń
  • Shift F9 - zgłoszenie o tym samym numerze i kolejnym Lp powoduje wygenerowanie wniosku o kolejnym numerze etapu
 • Zmodyfikowano, bądź dodano nowe wzorce wydruków licencji:
  • H3813_rozlicz.atx - licencja K05 dla wykonawców prac geodezyjnych wg tabeli kosztorysu
  • H3813_mat.atx - licencja K05 dla wykonawców prac geodezyjnych wg tabeli materiałów
  • H3814_rozlicz_rzecz.atx - licencja K05 dla rzeczoznawców wg tabeli kosztorysu
  • H3814_mat_rzecz.atx - licencja K05 dla rzeczoznawców wg tabeli materiałów

Przypominamy Państwu, że zmiany systemu OŚRODEK niejednokrotnie wymuszają zmiany w geoportalu. Na stronie: Zbuduj z nami własny geoportal utworzyliśmy formularz, za pomocą którego mogą Państwo dokonać rejestracji. Na podany tam przez Państwa e-mail będą przesyłane komunikaty oraz dodatkowe informacje dotyczące geoportalu, jego konfiguracji, możliwych rozszerzeń oraz aktualizacji.


Uaktualnienie do wersji 8.13:

 • Komunikator - dodano nowe narzędzie wymiany danych między geodetą, a ośrodkiem - komunikator. Umożliwia on dwustronne przesyłanie komunikatów związanych z rejestracją i uzgadnianiem materiałów do wykonania prac geodezyjnych.
 • Cenniki:
  • dodano nową kolumnę - Pomiń sprzedaż - pozycje z zaznaczeniem 'Tak' nie będą wyświetlane w geoportalu jako możliwe do zamówienia
  • dodano nową kolumnę - Pomiń licencję - pozycje z zaznaczeniem 'Tak' nie będą wyświetlane na nowych drukach licencji
  • umożliwiono wyświetlanie współczynników PD i AJ dla konkretnej pozycji na etapie modyfikacji cennika
  • do słownika współczynników PD i AJ dodano nową kolumnę - Pomiń sprzedaż - blokującą wyświetlanie konkretnej wartości współczynnika w geoportalu (np. gdy ośrodek nie sprzedaje mapy w jakiejś skali)
 • Udostępnianie materiałów - okienko dostępne po naciśnięciu przycisku Materiały w rejestrze wniosków zostało znacząco rozbudowane - będzie ono podstawą dla wystawienia licencji w oparciu o całkowicie nowe wzorce wydruków.
 • Poszerzenie rejestru wniosków o pola związane z licencjami - typ (zakres) licencji, data wystawienia, dwie linijki opcjonalnego tekstu zależnego od typu licencji.
 • Licencje - całkowicie nowe wydruki, z możliwością wygenerowania dokumentu podpisanego cyfrowo. Wydruk możliwy do uzyskania z okienka Udostępniania materiałów. Generowany na podstawie dwóch rodzajów wzorców - pierwszy rodzaj - w oparciu o tabelę rozlicz (kosztorys wniosku), drugi - w oparciu o tabelę kz_ope (materiały udostępnione do wniosku). Pełną treść wymaganą przez rozporządzenie można uzyskać przy pomocy drugiego typu wniosków.

Szczegółowy opis wszystkich ww. zmian znajduje się w pliku zmiany813.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek, dostępnym także w opcji Pomoc → Uzupełnienia → Aktualizacja do wersji 8.13.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Zmiany systemu OŚRODEK niejednokrotnie wymuszają zmiany w geoportalu. Na stronie: Zbuduj z nami własny geoportal utworzyliśmy formularz, za pomocą którego mogą Państwo dokonać rejestracji. Na podany tam przez Państwa e-mail będą przesyłane komunikaty oraz dodatkowe informacje dotyczące geoportalu, jego konfiguracji, możliwych rozszerzeń oraz aktualizacji.


Uaktualnienie do wersji 8.12:

 • Okienko podglądu raportów typu atx wyposażono w dwa dodatkowe przyciski umożliwiające:
  • zapis raportu do pliku PDF (proponowana nazwa to nazwa raportu, lokalizacja - katalog WYDRUKI, podkatalog - skrócona nazwa użytkownika),
  • zapis raportu w postaci pliku PDF w Informacji dodatkowej do zgłoszenia (dotyczy raportów powiązanych z konkretnym zgłoszeniem); dodany dokument np. Dokument obliczenia opłaty, albo licencja będzie widoczny natychmiast dla geodety w geoportalu.
 • Dodano do upgradu wzorce licencji z niektórymi polami edytowalnymi przed wydrukiem
  • dostępne z opcji Drukuj kosztorys bez fakturowania:
   • C4812_licencja_N_2.atx - licencja 'N' w celu prowadzenia badań naukowych/prac rozwojowych
   • C4812_licencja_N_3.atx- licencja 'N' w celu realizacji ustawowych zadań w zakresie ochrony bezpieczeństwa
   • C4812_licencja_K08_szkol.atx - licencja K08 w celu przeprowadzenia szkolenia
   • C4812_licencja_P_5.atx - licencja P w celu realizacji zadania publicznego
  • dostępne z opcji Drukuj pełną opłatę administracyjną:
   • C9812_licencja_K08_szkol.atx- licencja K08 w celu przeprowadzenia szkolenia
 • W okienku Ewidencja materiałów zasobu opracowano wzorce oraz uruchomiono raporty związane z wypożyczeniami:
  • Potwierdzenie wypożyczenia - G1812_potw.atx
  • Wykaz osób do wezwania - G7812_Wykaz.atx
  • Wezwanie do zwrotu - G2812_Wezw.atx
  • Historia wypożyczeń wg osoby - G3812_His_os.atx
  • Historia wypożyczeń wg operatu - G4812_His_Idmat.atx
  • Aktualnie wypożyczone wg osoby - G5812_Akt_os.atx
  • Stan zasobu -
   • wszystkie - G8812_Stan_z.atx
   • wypożyczone / niewypożyczone - G9812_Stan_z.atx

W celu użycia nowych wzorców należy skopiować pliki ze wzorcami z katalogu WZORCE_N do WZORCE.


Uaktualnienie do wersji 8.11:

 • Dostosowanie programu do lepszej współpracy z geoportalem:
  • Rejestr wniosków | Przycisk Materiały | okienko Materiały udostępnione do wniosku - można zobaczyć materiały zamówione przez wykonawcę prac podczas zgłoszenia pracy geodezyjnej przez geoportal. Na podstawie tych materiałów można wykonać kosztorys, naciskając w okienku kosztorysu przycisk Materiały (przycisk jest widoczny, gdy wykonawca zamówił materiały),
  • Rejestr zgłoszeń - raporty - drukuj zgłoszenie - opcja menu jest aktywna, gdy zgłoszenie wpłynęło drogą internetową. Jeśli zgłoszenie wpłynęło przez geoportal, dokument zgłoszenia został zapamiętany w pliku zgloszenie.htm dołączonym w okienku Inf.dod. Można go wydrukować z poziomu tego okienka, albo z poziomu raportu - drukuj zgłoszenie, po naciśnięciu nowo dodanego przycisku Podgląd zgłoszenia w HTML.
 • Dodano nowy wzorzec protokołu weryfikacji zbiorów danych oraz innych materiałów przekazywanych do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego - plik k1Protokół.rtf.
 • Dodano do upgradu wzorce, dostępne wcześniej na stronie internetowej:
  • C9808_dok_obl_opłaty.atx - ostatnia wersja dokumentu obliczenia opłaty (przypisy tylko na ostatniej stronie)
  • C9809_doo_przypisy.atx - dokument obliczenia opłaty, przypisy końcowe dla każdego wydruku
  • C9809_doo_nrpisma.atx - dokument obliczenia opłaty zawierający datę i numer pisma zamawiającego
  • C9809_doo_stary1.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, pełna tabelka jak w starym wzorcu
  • C9809_doo_stary2.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, pełna tabelka jak w nowym wzorcu, z pustymi kolumnami
  • CA809_doo_stary1.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, skrócony (jedna pozycja, treść konfigurowalna w opcji Baza | Konfiguracja | Fakturowanie stawka vat np,)

  Wzorce są jedynie propozycjami, opracowanymi na potrzeby użytkowników, nie przesądzamy, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami.

  W celu użycia nowych wzorców należy skopiować pliki ze wzorcami z katalogu WZORCE_N do WZORCE.


Uaktualnienie do wersji 8.10:

 • Modyfikacja funkcji eksportujących dane do Windykacji.
 • Umożliwienie drukowania licencji poprzez kosztorys, bez drukowania DOO - nowy wzorzec C4810_licencja_n_edu.atx
 • Dodanie fukcjonalności związanych z obsługą Geoportalu.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.09:

 • Opracowanie nowych wzorów wydruków - wstępnie wypełnionych licencji:
  • C9809_licencja_k05_wykon.atx
  • C9809_licencja_k05_rzecz.atx
  • C9809_licencja_cl.atx
 • Modyfikacja sposobu kosztorysowania i obliczania opłaty dla map drukowanych w przypadku używania modułu Obrót mapami drukowanymi.

Pliki:
Dodatkowe wzorce do wersji 8.09 systemu OŚRODEK Popularne

Pobierz

Dodatkowe wzorce do systemu Ośrodek, działające od wersji 8.09 wzwyż.

Zawartość archiwum:

 • C9808_dok_obl_opłaty.atx - ostatnia wersja dokumentu obliczenia opłaty (przypisy tylko na ostatniej stronie)
 • C9809_doo_przypisy.atx - dokument obliczenia opłaty, przypisy końcowe dla każdego wydruku
 • C9809_doo_nrpisma.atx - dokument obliczenia opłaty zawierający datę i numer pisma zamawiającego
 • C9809_doo_stary1.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, pełna tabelka jak w starym wzorcu
 • C9809_doo_stary2.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, pełna tabelka jak w nowym wzorcu, z pustymi kolumnami
 • CA809_doo_stary1.atx - dokument obliczenia opłaty wg art. 12 Ustawy, skrócony (jedna pozycja, treść konfigurowalna w opcji Baza | Konfiguracja | Fakturowanie stawka vat np, )

Wzorce są jedynie propozycjami, opracowanymi na potrzeby użytkowników, nie przesądzamy, czy są one zgodne z obowiązującymi przepisami.Wielkość
Pobrany
61.41 KB
3338


Uaktualnienie do wersji 8.08:

Dostosowanie systemu OŚRODEK do nowego Prawa geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2014 r., poz. 897), a w szczególności:

 • utworzenie nowego cennika i zmiana algorytmu obliczania opłaty,
 • poszerzenie rejestru wniosków o pola związane z obliczeniem opłaty,
 • modyfikacja funkcji eksportujących dane do windykacji w związku ze zmianą algorytmu obliczania opłaty (uwaga - w wypadku korzystania z zewnętrznych programów eksportujących dane do księgowości niezbędna będzie ich modyfikacja),
 • wprowadzenie nowego rodzaju zakresu do zgłoszeń prac - zakresu obszarowego.

Szczegółowy opis zmian dostępny jest w dokumencie aktpzgik.pdf w katalogu głównym systemu OŚRODEK, bądź w opcji: Pomoc → Uzupełnienia → Aktualizacja 12.07.2014 r. - zmiany w ustawie.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Ważne informacje związane z wersją 8.08:

 • Przypominamy, że zgodnie z Art 12. Ustawy z dnia 5 czerwca 2014 r. o zmianie ustawy – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji:

  W sprawach wszczętych i niezakończonych przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy, związanych z koniecznością poniesienia opłaty, jeżeli zachodzi różnica pomiędzy wysokością opłaty wynikającą z przepisów ustawy zmienianej w art. 1, w brzmieniu dotychczasowym, a opłatą wynikającą z przepisów ustawy zmienianej w art. 1 w brzmieniu nadanym niniejszą ustawą, pobiera się opłatę niższą.

  co oznacza, że system Ośrodek w wersji 8.08 potrafi obliczyć wartość opłaty zarówno wg starych przepisów, jak i według nowych. Wybór sposobu obliczania zależy od operatora systemu i polega na wybraniu odpowiedniego rodzaju ceny, cennika i pozycji z tego cennika. W niniejszej aktualizacji nie usuwamy starych cenników, nie kasujemy starych algorytmów, tylko uzupełniamy program i bazę o nowe cenniki i dodajemy nowy algorytm obliczania opłaty.

 • Przed wykonaniem aktualizacji, zalecamy wykonać kopię pliku FDB z bazą danych.

 • Proces aktualizacji polega m.in. na dodaniu nowych pól do bazy danych, wstępnym wypełnieniu niektórych z nich, wygenerowaniu indeksów itp.. Proces wypełniania nowych pól może potrwać od kilku minut do nawet kilku godzin i zależy od rozmiaru bazy danych, prędkości serwera, sieci komputerowej itp. (operacje nie są wykonywane na pliku FDR ze skanami, operacje dotyczą wyłącznie pliku FDB). Nie należy przerywać procesu aktualizacji bazy, ze względu na możliwość jej uszkodzenia.
  Wcześniej należy wyłączyć wszelkie programy i usługi (np. geoportal) odwołujące się do bazy danych - proces aktualizacji struktury może być wykonywany wyłącznie przez użytkownika SYSDBA i musi być on jedynym użytkownikiem bazy w tym momencie.


Uaktualnienie do wersji 8.07:

 • Ewidencja materiałów zasobu - podpowiadanie członu 3 dotychczasowego numeru operatu podczas dopisywania nowego materiału, po wprowadzeniu pierwszego, lub pierwszego i drugiego członu operatu, zgodnie z ustawieniami na zakładce Baza | Konfiguracja | Zasób:
  • po naciśnięciu klawisza '–'  - numer nadany jest w ramach gminy, niezależnie od typu operatu,
  • po naciśnięciu klawiszy <Ctrl> '–'  - numer nadany jest niezależnie od gminy i typu operatu.

Opcja dla użytkowników, którzy niezależnie od obowiązkowego identyfikatora materiału, nadal posługują się dotychczasowym sposobem numeracji operatów.


Uaktualnienie do wersji 8.06:

 • Zmiany w rejestrze zgłoszeń:
  • generacja zasobu dla wykonawcy obejmuje także materiały zasobu
  • podczas generacji wytycznych można dokonywać przecięć z materiałami zasobu - lista dostępnych symboli znajduje się w pliku k1szabl8.rtf (widocznym jako wzorzec szabl8)
 • W centrum wypożyczeń umożliwiono obsługę materiałów zasobu przy pomocy kodów kreskowych.
 • Do opinii ZUD dodano następujące symbole _Prefiks - Prefiks numeru ZUD (jedn_seg)'
  _Nr_porz - Nr porządkowy numeru ZUD'
  _Rok - Rok numeru ZUD
  _Lp - Liczba porządkowa > 0 dla numeru ZUD
 • Opracowano nowe wzorce wydruków: Ewidencja materiałów zasobu Kody kreskowe dla centrum wypożyczeń - pliki GC806_IdMat.atx, GC806_Barcod.atx
  Aktualnie wybrane materiały - plik GA806_wybdok.atx
  Rejestr zgłoszeń | Drukuj zgłoszenie - pliki 2AZgl806-rodzajcel.atx, 2AZgl806-rodzajcel2.atx
  Rejestr wniosków o udostępnienie materiałów | Zestawienia |
  Rejestr faktur - 96806_bezvat.atx
  Wykaz wniosków w okresie od .. do .. - 9O806.atx

  W celu użycia nowych wzorców należy skopiować pliki ze wzorcami z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

 • Uruchomiono funkcje rozgrupowania zakresów działkowych dla materiałów zasobu.
 • Rejestr wniosków - na panelu wyszukiwania dodano pole do wyszukania wg etapu fakturowania.
 • Zaktualizowano instrukcję obsługi systemu Ośrodek (plik osrodek.pdf)
 • Zmodyfikowano funkcje bazodanowe ułatwiające wyświetlanie sformatowanych numerów zgłoszeń i wniosków w raportach (KART_ZAM_NUM1 oraz KERG_NUM1)

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.05:

 • Umożliwiono kasowanie błędnie wprowadzonych wniosków. Aby skasować wniosek, nie może on mieć wystawionej faktury, ani być powiązany z kosztorysem lub wpłatą.
 • Poszerzono prefiks znaku sprawy (dawną jednostkę segregującą) do 30 znaków. Modyfikacją objęto także słownik jednostek segregujących. W pierwotnym zamyśle, miał on być wycofany z systemu, jednak na skutek uwag użytkowników zdecydowano się na zmianę - obecnie słownik ten może pełnić także rolę słownika prefiksów w rejestrze zgłoszeń i w ZUD. Zmodyfikowano wszystkie procedury używające prefiksu sprawy, na niektórych wydrukach stary zapis KERG i numerów zamówień może zostać zastąpiony przez separatory będące kropkami.
 • W funkcji nadawania nowego identyfikatora materiału dla operatów dodano nową opcję - rok pobierz z daty przyjęcia operatu w KERG.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.04:

 • Zmieniono koncepcję przyjmowania nowych operatów (materiałów) z poziomu rejestru zgłoszeń (dawnej KERG). W poprzednich wersjach można było dopisać kilka operatów, a potem wycofać się z operacji dopisywania i dopisane operaty nie były pamiętane w bazie. Obecnie, wraz z wprowadzeniem nowego jednolitego identyfikatora materiału, wycofanie się po zanumerowaniu kilku dokumentów, mogłoby spowodować powstanie dziur w numeracji, ponadto wcześniejsze rozwiązanie nastręczało problemów z zachowaniem unikalności numeracji. W bieżącej wersji po dopisaniu nowego operatu (materiału) do ewidencji materiałów, nie można wycofać się z tej operacji. W razie błędu, można świadomie usunąć nowy operat (materiał) korzystając z przycisku '-' z nawigatora.
 • Poprawiono wyszukiwanie zgłoszeń spraw zawierających w prefiksie znak '-'.
 • Umożliwiono połączenie z programu EWMAPA do OŚRODEK dla nowej ewidencji materiałów i nowych numerów zgłoszeń (zarówno opcja sprawdzenia numeru, jak i wyświetlanie).
 • Dodano nowe wzorce wydruków, w których pokazano, jak używać pełnego numeru sprawy: wydruk pełnej opłaty administracyjnej (plik c9804_multi.atx) oraz przekaz pocztowy (9Aprzekaz_804.atx). W celu użycia nowych wzorców należy skopiować pliki ze wzorcami z katalogu WZORCE_N do WZORCE.

Uaktualnienie do wersji 8.03:

 • Umożliwiono wprowadzanie prefiksów znaków spraw zawierających znak '-'
 • Uaktywniono opcję podpowiadania domyślnego prefiksu sprawy dla ZUD.
 • Odblokowano przecięcia rastrowe podczas generowania wytycznych oraz zasobu dla wykonawcy.

Uaktualnienie do wersji 8.02:

 • Zmieniono wewnętrzną procedurę KART_ZAM_NUM1. W raportach (np. wydruki faktur, rachunków itp.) wykorzystujących tą procedurę można skorzystać z dodatkowych pól Nrkanc1, Nrkanc2, Nrkanc3 w celu wyświetlenia pełnego kancelaryjnego numeru sprawy tak, jak w rejestrze wniosków (pole Nrkanc2), bez numeru etapu (pole Nrkanc1), zawsze z numerem etapu (pole Nrkanc3).
 • Zmieniono koncepcję numeracji nowych wniosków, dodawanych do zarejestrowanych przed 2014 rokiem KERG-ów i ZUD-ów. Domyślnie numery spraw do starych KERG-ów i ZUD-ów będą nadawane bez wypełnienia pola Prefiks numeru sprawy. Można nadać im prefiksy spraw, poprzez ich zdefiniowanie w opcji Baza | Konfiguracja zakładka Znaki spraw. Należy wpisać pozycje i powiązać je w kolumnie Proponować dla modułu z wpisem 'KERG przed 2014' lub 'ZUD przed 2014'. Odblokowano możliwość rejestracji wniosków powiązaych z KERG i ZUD.
 • W ewidencji materiałów umożliwiono rejestrację nowych materiałów bez wypełniania pola Operat. Wypełnianie pola Operat (oznaczającego dotychczasowy numer operatu) jest niezalecane dla nowych operatów. Jednocześnie przypominamy, że operaty i inne materiały powiązane z rejestrem zgłoszeń (KERG) nie powinny mieć wypełnionego pola Sposób pozyskania. Wypełnienie pola sposób pozyskania zeruje numer zgłoszenia.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.


Uaktualnienie do wersji 8.01:

 • Poszerzono w konfiguracji pole Człon2 nowego identyfikatora operatu (ważne dla ośrodków miejskich).
 • Uaktywniono menu Rejestru wniosków o udostępnienie materiałów.

Uaktualnienie do wersji 8.00:

 • Zmiany związane z wejściem w życie Rozporządzenia Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 5 września 2013 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1183).

Przed zalogowaniem proszę zapoznać się z dokumentem aktualizacjado8.pdf znajdującym się w głównym katalogu systemu Ośrodek.

Uwaga! Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 8.64 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 8
Wielkość: 12254072 B
Dodany: 2020-05-05
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 106 gości oraz 1 użytkownik.