Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


OŚRODEK 10 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 10.11:

 • Dodano cennik obowiązujący po 01.01.2024 r. – zgodnie z M.P. 2023 r. poz. 1136. Cennik zostanie załadowany i uaktywni się po pierwszym zalogowaniu w roku 2024. Zmianie ulegnie również wbudowany algorytm obliczania opłaty w zależności od powierzchni zgłoszenia. O wysokości opłaty (tj. o wyborze konkretnego cennika) decyduje pole data wpływu przy wniosku.
 • Rejestr prac - Raporty:
  • Drukuj wszystkie, aktualnie pokazywane prace - dodano możliwość sortowania raportu wg klauzuli order zapytania Roboty we wzorcu wydruku.
  • Drukuj bieżącą pracę - dodano nowy wzorzec wydruku 1011_linki zawierający identyfikatory materiałów zasobu udostępnionych podmiotowi, który zgłosił pracę (plik 271011_linki.atx).

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 10.10:

 • Dodano możliwość automatycznego logowania na podstawie zapisanych poświadczeń - nazwy użytkownika i hasła. Po zapisaniu danych logowania, każde kolejne logowanie odbywa się automatycznie na podstawie tych poświadczeń. Jeśli zajdzie doraźna potrzeba zalogowania się na innego użytkownika lub zmiana zapisanych wcześniej poświadczeń należy zalogować się korzystając z opcji Baza → Zaloguj. Usunięcie danych logowania poprzez przycisk w okienku logowania równoznaczne jest z wyłączeniem opcji automatycznego logowania na podstawie zapisanych poświadczeń.
  UWAGA! Aby dane logowania mogły być zapisywane na konkretnym stanowisku (komputerze), należy na nim wcześniej uruchomić program LoginSave.exe znajdujący się w katalogu głównym programu Ośrodek i zezwolić na zapis danych autoryzacyjnych. Program należy uruchomić jako Administrator.
 • W opcji Baza → Funkcje administratora – dodano Import skanów do operatów. Importowi podlegają pliki pdf umieszczone w katalogu wskazanym po wybraniu tej funkcji. Nazwa pliku musi być zgodna z Identyfikatorem ewidencyjnym materiału zasobu (P.<powiat>.<rok>.<numer>), ewentualnie rozszerzona o ciąg znaków rozpoczynający się od _ . Operat o zdekodowanym numerze P musi istnieć w bazie. Po imporcie sporządzany i wyświetlany jest raport wskazujący pliki zaimportowane, jak również ewentualne błędy w czasie importu.
 • Rejestr wniosków – dodano przycisk pozwalający anulować, bądź przywrócić anulowany wniosek, analogicznie, jak w geoportalu. Nie można anulować wniosku opłaconego. Do wyszukiwania złożonego, jak również w zestawieniu - Wykaz wniosków za okres od … do dodano warunek na wnioski anulowane. Opracowano wzorzec 1010_anulowane (plik 9O1010_anulowane.atx) przeznaczony dla wniosków anulowanych.

Uaktualnienie do wersji 10.09:

 • Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych – Raporty - dodano nowy raport Terminy weryfikacji. Raport tworzy w katalogu WYDRUKI systemu Ośrodek dwa pliki: weryfik_raport.csv i weryfik_lista.csv. Pierwszy z tych plików zawiera dane niezbędne do wypełnienia ankiety GGK NG-NiK.920.36.2023 z dnia 13.07.2023. Drugi plik to szczegółowe dane, na podstawie których został utworzony plik z raportem - jest to lista weryfikowanych zgłoszeń, za zadany okres, posortowana wg daty weryfikacji, zawierająca numer zgłoszenia, datę wpływu zawiadomienia o przekazaniu wyników prac, datę i termin weryfikacji oraz liczbę dni weryfikacji (w dniach roboczych) i liczbę dni przekroczenia terminu weryfikacji (także w dniach roboczych). W razie kwestionowania wyników zestawienia, można na tej liście odszukać pozycje budzące wątpliwości. Termin weryfikacji można obliczyć wg wytycznych GUGiK lub zgodnie z regułami polskiego prawa. Pliki można wczytać do Excel-a lub OpenOffice - kolumny oddzielone są średnikiem.
 • Wprowadzenie możliwości poprawki podpisu elektronicznego - podpisywany plik jest tymczasowo zapamiętany na dysku przed podpisaniem, w razie błędu podczas podpisu np. poprzez użycie niewłaściwej pieczątki, można powtórzyć operację wykorzystując tymczasową kopię.
 • Etykiety niektórych pól w większym stopniu dostosowano do oficjalnego nazewnictwa z przepisów, jednakże należy mieć na uwadze, że etykiety pól na ekranie pełnią rolę pomocniczą i w trosce o czytelność okienek, trudno wszędzie wypisywać pełną nazwę pola w brzmieniu rozporządzenia. Pola, których etykiety są w formie skrótowej zawierają podpowiedzi w pełnej wersji zgodnej z obowiązującymi przepisami.
 • Podgląd wydruków Artista - dodano możliwość eksportu raportów do plików XLS, HTML, CSV, ASCII. O tym, czy dane raportu znajdą się w jednym wierszu decyduje pozycja danych na wydruku.
 • Dodano nowe, jednolite wzory wydruków:
  • Rejestr prac geodezyjnych i kartograficznych – Drukuj wszystkie, aktualnie pokazywane prace - 1009_rejestr (plik: 281009_rejestr.atx)
  • Rejestr wniosków – Zestawienia – Wykaz wniosków za okres od … do - 1009_rejestr, 1009_rejestr_tabelka, 1009_rejestr_tabelka_excel (pliki: 9O1009_rejestr.atx, 9O1009_rejestr_tabelka.atx, 9O1009_rejestr_tabelka_excel.atx)
  • Ewidencja materiałów zasobu – Raporty – Aktualnie wybrane materiały - 1009_ewidencja (plik: GA_1009_ewidencja.atx)
  Wzory te zawierają wszystkie atrybuty przewidziane przez aktualnie obowiązujące rozporządzenie w sprawie prowadzenia zasobu, włącznie z opisami zapisanymi identycznie, jak w przepisach. W wypadku kontroli należy ww zestawienia udostępnić kontrolującym zamiast zrzutów ekranu, aby nie musieli się zastanawiać, w którym okienku znaleźć poszukiwane atrybuty. Dzięki nowej funkcji podglądu można te raporty zapisać np. do Excel-a.

Uaktualnienie do wersji 10.08:

 • Opcja BazaKonfiguracja dodano nową zakładkę Termin weryfikacji, na której znajduje się opcja Obliczać termin weryfikacji zgodnie z interpretacją GUGiK. System Ośrodek liczy termin weryfikacji zgodnie z regułami polskiego prawa zawartymi np. w KPA, KC, czy KPK, które są zgodne z zasadami miernictwa oraz definicją słownikową terminu. Zaznaczenie opcji spowoduje wyliczanie terminu zgodnie z interpretacją GUGiK, która dla operatów wpływających w dni robocze różni się od naszej interpretacji o jeden dzień. Zmiana ustawienia tej opcji powoduje także analogiczne działanie po stronie naszego geoportalu. Termin weryfikacji ustalany jest zgodnie z tą opcją dla wszystkich nowo wpływających zawiadomień (nie jest przeliczany wstecz, z wyjątkiem sytuacji modyfikowania i zatwierdzenia modyfikacji zgłoszenia w opcji Rejestr zgłoszeń). Osobom liczącym termin zgodnie z interpretacją GUGiK przypominamy, że w Prawie geodezyjnym słowo termin występuje 73 razy - a tylko w samym w Art. 12b, oprócz pkt 1a znajdują się np. pkt 7 i 7b, o podobnej konstrukcji i wszędzie tam należałoby stosować tą regułę.
 • Do upgradu dodano nowy program - Zamykanie. Program służy do automatycznego zamykania zgłoszeń zaniechanych (ze względu na przekroczenie daty przekazania operatu przez Wykonawcę w związku z deklarowanym terminem zakończenia prac lub otrzymaniem protokołu negatywnego). Program powienien być uruchomiony przez administratora w folderze, do którego nie będą mieli dostępu użytkownicy. Szczegółowa instrukcja obsługi programu znajduje się w pliku Zamykanie.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek, dostępnym także z menu Pomoc - Uzupełnienia - Program Zamykanie.
 • Możliwość kasowania istniejącego zakresu rastrowego podczas wejścia do okienka z pustym zakresem obszarowym, zamiast wcześniejszego komunikatu o braku możliwości edytowania zakresu obszarowego - dostępna dla użytkowników z prawami administratora.
 • Dodano nowy wzorzec wydruku protokołu ZUD - zestawienie Zespół - Skład osobowy 2 (plik EC1008_uwagi_przew.atx) - stanowiący rozwinięcie wzorca z poprzedniej wersji wbogacony o uwagi przewodniczącego zespołu na podstawie okienka typowych uwag.

Uaktualnienie do wersji 10.07:

 • Podpisy cyfrowe - współpraca z pakietem programów Pieczęć elektroniczna Geobid. Jest to nowe, komercyjne rozwiązanie, umożliwiające podpisywanie dokumentów z systemu Ośrodek nie jak do tej pory w oparciu o indywidualne podpisy każdego użytkownika, a w oparciu o jeden wspólny zestaw usług dla dowolnej liczby uprawnionych użytkowników. Osoba podpisująca dokument nie musi mieć swojego podpisu - wysyła dokument do podpisu Pieczęcią elektroniczną Geobid, dokument wraca podpisany. Funkcjonalność wymaga nabycia Pieczęci elektronicznej Geobid.
 • Poprawiono generowanie plików pdf dla raportów Artista, eliminując wcześniejsze błędy.
 • Dodano nowy wzorzec wydruku protokołu ZUD - zestawienie Zespół - Skład osobowy 2 (plik EC1007_nie_uczestniczyły.atx) - z osobną tabelką dla podmiotów powiadomionych, które nie uczestniczyły w naradzie uzupełnianą na podstawie rodzaju uwagi.

Uaktualnienie do wersji 10.06:

 • Poprawka (build 2): w wersji 10.06 użyto nowej wersji biblioteki generującej pliki pdf na podstawie wydruków Artista. Nowa wersja w gorszy sposób pozycjonowała niektóre teksty (długie teksty pisane bardzo małą czcionką, przenoszone do następnego wiersza np. pod koniec DOO), co zostało poprawione w niniejszym wydaniu - 10.6.0.2.
 • Wprowadzono nowy rodzaj dokumentu przy wnioskach - decyzję – umożliwiając rejestrację jej daty wydania oraz daty otrzymania. Jeśli wniosek ma decyzję, data decyzji widoczna jest w okienku głównym wniosków (edycja - w okienku dokumentów). Dodano datę decyzji do okienka szukania wg dowolnego warunku. Decyzja powinna być rejestrowana w tym miejscu także dla wniosków powiązanych ze zgłoszeniami prac.
 • Rozbudowano wyszukiwanie wg warunku złożonego we wnioskach, zgłoszeniach oraz materiałach zasobu – dodano przycisk Pokaż SQL - po jego naciśnięciu otwiera się okno, gdzie wybrany warunek widoczny jest w postaci SQL - można go zapisać i użyć np. w monitorze zapytań.
 • Rejestr wniosków - zestawienia - Wykaz wniosków za okres od … do – dodano możliwość wykonania zestawienia wg dowolnego warunku SQL (warunek można wygenerować w sposób opisany powyżej).
 • Poprawiono i rozbudowano funkcjonalność zapamiętywania rozmiarów oraz położenia okienek i ich niektórych elementów – m.in. dodano nowe okienka do listy okienek zapamiętywanych, wprowadzono osobne zapamiętywanie podokienek dla każdego modułu, przebudowano pod tym kątem okienko zakresów działkowych (osobne rozmiary w wersji dużej i małej dla Ewidencji materiałów zasobu. Parametry okienka są zapamiętywane podczas jego zamknięcia, a nie przełączenia wersji - duża / mała).
 • Dodano nowe zapytanie SQL (Baza → Monitor zapytań → Podstawowe) – widoczne na liście jako zakresy działkowe do sprawdzenia. Zapytanie generuje listę operatów, które w jednej grupie posiadają conajmniej 10 działek w stanie Przed i jakieś działki w stanie Po. Operaty takie mogą być przyczyną generowania w geoportalu nadmiernej listy operatów dla Wykonawcy, spoza obszaru opracowania.

Uaktualnienie do wersji 10.05:

 • Wprowadzono możliwość zapamiętywania rozmiarów oraz położenia okienek i ich niektórych elementów (paneli oraz szerokości kolumn tzw. gridów). Aby uruchomoć tą opcję, należy wejśc do menu: Baza → Konfiguracja → Lokalne i zaznaczyć opcję Zapamiętywanie rozmiarów i położenia okienek. Pamiętane są rozmiary z momentu zamknięcia konkretnego okienka w programie. Obok tej opcji znajduje się przycisk, pozwalający na przywrócenie standardowych rozmiarów i położenia okienek. Jest to opcja lokalna - każdy z użytkowników systemu może ją sobie zaznaczyć lub odznaczyć w dowolnym momencie.
 • Poszerzono funkcjonalność hurtowych eksportów operatów do plików o możliwość przerwania zapisu w dowolnym momencie, wprowadzenie opcji do pomijania eksportu plików istniejących na dysku (zalecane w czasie wznowienia eksportu po przerwaniu) oraz opcji eksportowania tylko widocznych plików. Warunki eksportu są zapamiętywane i proponowane przy powtórnym wejściu do tej opcji.
 • Rejestr wniosków – zestawienie wykaz wniosków za okres od… do… - dodano warunek na niepusty zakres licencji.
 • Komunikator – umożliwienie zmiany obszaru wyświetlania komunikatu (dodano splitter podziału okienka między listę komunikatów, a treść podświetlonego komunikatu).
 • Powtórna generacja zasobu – dodano zapamiętanie flag ustawionych w geoportalu.
 • Poprawiono wywołanie zewnętrznej przeglądarki dla plików graficznych jpg za dużych do prezentacji w przeglądarce wewnętrznej.
 • Uzupełniono funkcję Pomoc – Aktualności Geobidu o wpisy związane z systemem Ośrodek dodane w ostatnim czasie.

Uaktualnienie do wersji 10.04:

 • Poszerzono funkcjonalność hurtowych eksportów operatów do plików o dodatkowe filtry oraz eliminację niektórych błędów użytkowników w nazewnictwie plików. Do instrukcji obsługi (plik: osrodek.pdf) dodano rozdział poświęcony hurtowemu eksportowi dokumentów.
 • Poprawiono przepisywanie zapamiętywanych opcji lokalnych przy przejściu z wersji 9 na 10.
 • Lokalizacja archiwalnych plików FDR i FDW - dodano monitor zapytań także dla bieżących plików FDR i FDW.

Uaktualnienie do wersji 10.03:

 • Dodano cennik obowiązujący po 01.01.2023 r. – zgodnie z M.P. 2022 r. poz. 1038. Cennik zostanie załadowany i uaktywni się po pierwszym zalogowaniu w roku 2023. Zmianie ulegnie również wbudowany algorytm obliczania opłaty w zależności od powierzchni zgłoszenia. O wysokości opłaty (tj. o wyborze konkretnego cennika) decyduje pole data wpływu przy wniosku.
 • Do upgradu dodano nowy program - OsrKop. Program służy do wykonywania kopii dokumentów elektronicznych rejestrowanych w bazie danych systemu Ośrodek w czasie rzeczywistym do struktury katalogowej. Program powienien być uruchomiony przez administratora w folderze, do którego nie będą mieli dostępu użytkownicy, powienien także eksportować dane do folderu niewidocznego dla normalnego użytkownika. Szczegółowa instrukcja obsługi programu znajduje się w pliku OsrKop.pdf w katalogu głównym systemu Ośrodek, dostępnym także z menu Pomoc - Uzupełnienia - Program OsrKop.
 • Baza - Funkcje administratora - dodano nową funkcję - Przepisanie KMZ, KME, Zarysów do Ewidencji materiałów zasobu. Wraz z wejściem w życie przepisów z roku 2014, dotychczasowe ewidencje zostały zamknięte, w ich miejsce została utworzona Ewidencja materiałów zasobu. Operaty z automatu znalazły się w nowej ewidencji, natomiast moduły Karta mapy zasadniczej, Karta mapy ewidencyjnej oraz Zarysy pozostałe w ewidencji zamkniętej. Dla ewidencji zamkniętych nie da się nadać numeru „P”, nie działają też nowe opcje programu. Jeśli ktoś widzi konieczność przeniesienia tych danych do nowej ewidencji, może użyć tej opcji.
 • Rejestr prac - Dokumenty (przycisk Inf.Dod.) - dodano kolumnę Opis.

Uaktualnienie do wersji 10.02:

 • Baza - Funkcje administratora – dodano nową funkcję - Sprawdzenie bazy przed zamrożeniem plików FDR, FDW - zalecamy, aby wykonać ją przed rozpoczęciem procedury zamrażania plików. We wcześniejszych wersjach procedury sprawdzające wykonywane były już na etapie konfiguracji plików z danymi, co mogo sprawiać kłopoty w razie wystąpienia błędów i konieczności ich naprawy. W tej chwili błędy należy sprawdzić przy pomocy tej procedury zanim rozpocznie się kopiowanie plików z dużymi danymi.
 • Baza - Konfiguracja - Lokalne – dodano nową opcję umożliwiającą wysyłanie zapytań podtrzymujących łączność z archiwizowanymi bazami co określoną liczbę minut.

Uaktualnienie do wersji 10.01:

 • Rejestr zgłoszeń - wyszukiwanie wg dowolnego warunku – dodano nową, intuicyjną formatkę podobną do rejestru wniosków i ewidencji materiałów zasobu.
 • Rejestr wniosków – dodano przecięcie wg zakresów działkowych wraz z raportem.
 • Baza - Użytkownicy - Prawa – dodano nowe prawo administratora pozwalające wyłącznie na zamykanie zaniechanych zgłoszeń (można mieć to prawo i nie mieć innych praw administratora).

Uaktualnienie do wersji 10.00 - nowa wersja programu - główne zmiany:

 • Tworzenie archiwalnych plików FDR, FDW.
 • Zmiany w licencjonowaniu.
 • Zaktualizowana dokumentacja.
 • Rejestr wniosków:
  • dodano pole Data zakończenia (sprawy). Pole to w momencie konwersji bazy zostanie wypełnione wartością przeniesioną z pola Data zapłaty. Później można je wypełniać w zależności od potrzeb np. w momencie wydania materiałów stronie. Zostało zmodyfikowane wyszukiwanie w bazie oraz zestawienie Wykaz wniosków za okres od … do - z uwzględnieniem tego pola.
  • w formatce wyszukiwania dodano pole potwierdzenie wpłaty.
 • Słownik osób - poszerzono do 1024 znaków pole e-mail.
 • Słownik gmin - poszerzono pola Nazwa oraz Id_ewmapy do 200 znaków.
 • ZUD - poszerzono do 1024 znaków pole Uwagi.

Przed zalogowaniem prosimy aby koniecznie zapoznać się z dokumentem aktualizacjado10.pdf znajdującym się w głównym katalogu systemu Ośrodek, dostępnym także w opcji Pomoc → Uzupełnienia → Aktualizacja do wersji 10.

Uwaga!
Zmieniono strukturę bazy danych - w celu jej aktualizacji jako pierwszy musi zalogować się użytkownik SYSDBA.
Prosimy cierpliwie poczekać i nie przerywać tego procesu.

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 10.11 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: OŚRODEK 10
Wielkość: 24009960 B
Dodany: 2023-11-20
Rozpocznij pobieranie

Odwiedza nas 377 gości oraz 0 użytkowników.