Koszyk

[ 0 ] szt.
Pokaż koszyk
Twój koszyk jest pusty


EWOPIS 2 - aktualizacje

Najnowsza aktualizacja

 

Uaktualnienie do wersji 2.19:

 • Poprawiono eksport SWDE dla obrębów z czterocyfrowymi numerami.

Poprzednie aktualizacje

 

Uaktualnienie do wersji 2.18:

 • Naprawiono dodawanie dokumentów do przedmiotów gdy włączony jest filtr na dokument.
 • Zlikwidowano błąd pojawiający się przy zmianie jednostki w budynku gdy budynek wyświetlany jest z okna działek.
 • Zlikwidowano błąd pojawiający się przy zmianie/dodaniu dokumentu w budynku gdy budynek wyświetlany jest z okna działek.

Uaktualnienie do wersji 2.17:

 • Poprawiono wsadowy eksport SWDE

Uaktualnienie do wersji 2.16:

 • Umożliwiono rezerwację budynków.
 • Poprawiono wzorzec ZESTGMN.RTF odpowiedzialny za zestawienia roczne dla gmin.
  (Należy go przekopiować z katalogu WZORCE2 do katalogu WZORCE)

Uaktualnienie do wersji 2.15:

 • Poprawiono uaktualnianie numerów jednostek rejestrowych w budynkach i lokalach przy operacji "Pobierz działkę".
 • Przypominamy użytkownikom, że jeżeli dane ewidencyjne są eksportowane do formatu SWE dla Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, to powinna być zaznaczona opcja Format dla ARiMR

 

UWAGA:

W związku z prowadzeniem prac nad tłumaczeniem angielskich komunikatów na język polski dodaliśmy plik EWOPIS.PLK. W razie pojawienia się komunikatu "RESOURCE .... not found" bardzo prosimy o wykasowanie tego pliku z katalogu EWOPIS i o kontakt z nami w celu poinformowania nas o ewentualnym błędzie. Z góry dziękujemy i przepraszamy za ewentualne utrudnienia z tym związane. Jednocześnie zapewniamy, iż wykasowanie tego pliku spowoduje jedynie brak niektórych, polskich komunikatów i nie wpływa na poprawne działanie programu.


Uaktualnienie do wersji 2.14:

 • Z bazy podstawowej ewidencji gruntów, budynków i lokali wyłączono tabele, w których ewidencjonowane były wydruki i przeniesiono do oddzielnej bazy.
  Plik z bazą wydruków będzie miał analogiczną nazwę jak plik z danymi. Różnić będzie się rozszerzeniem fdd zamiast fdb (np. plik z bazą: 0000001.fdb, plik z wydrukami 0000001.fdd).
  Dzięki rozdzieleniu baz:
  • w czasie robienia i ewidencjonowania wydruków podstawowa baza danych nie zwiększa swoich rozmiarów
  • powiat przekazuje gminom tylko podstawową bazę danych, w ten sposób zachowuje swoją ewidencję wydruków. Gminy w momencie otrzymania danych z powiatu zachowują dotychczasową ewidencję wydruków.
  • istnieje możliwość wyszukania wydruków, na których znajdują się dane konkretnego podmiotu (Ustawa o ochronie danych osobowych).
 • Opracowano zestawienie - wykaz budynków.
  Możliwość wykonania zestawienia budynków w grupach rejestrowych dla całej gminy. Opcja dostępna z okienka 'Jednostki rejestrowe', Wydruki › Wykaz budynków, lub z głównego menu programu 'Inne raporty' › Wykaz budynków.
 • Ulepszono wprowadzanie użytków w oknie działki
  W gminach, dla których w konfiguracji ustawiono check Format OFUOZU wg. instrukcji G5 na liście użytków oprócz kolumn OFU, OZU i Klasa znajduje się Oznaczenie wg. G5. W trakcie dopisywania lub modyfikacji użytków użytkownik może w kolumnie Oznaczenie wg. G5 wpisać oznaczenie np. B-RIVa lub B/RIVa , a program po wyjściu z tego pola lub zatwierdzeniu rekordu, rozbije na odpowiednią kombinację OFU, OZU i Klasa tzn. Br R IVa
 • Zmodyfikowano konwersję użytków na format G5.
 • Umożliwiono wypis z rejestru budynków dla zaznaczonych podmiotów.
 • Poprawiono procedurę pobieranie działek do jednostki rejestrowej (zlikwidowano błędny komunikat).
 • Poprawiono procedurę dodawania dokumentów dla budynków i lokali.

Uaktualnienie do wersji 2.13:

 • Usunięto błąd "Range check error", który występował czasami w opcji drukowania zawiadomienia o zmianie wg G5 i związany był ze szczególnym przypadkiem opisu zmiany.
 • Umożliwiono użytkownikowi innemu niż SYSDBA aktualizację zmodernizowanego obrębu
 • Poprawiono wyświetlanie adresu lokalu w oknie LOKALE.

Uaktualnienie do wersji 2.12:

 • Przyspieszono aktywowanie zmiany.

Uaktualnienie do wersji 2.11:

 • Usunięto błąd niepozwalający na zapamiętanie opcji "wg. projektu instrukcji G5" Plik › Ustawienia › Format.

Uaktualnienie do wersji 2.10:

 • Poprawiono błąd występujący przy zapisie ustawień w opcji Plik › Ustawienia. Błąd nie pozwalał na zapis ustawień (komunikat: "Nie można zapisać zmian w tabeli systemowej").

Uaktualnienie do wersji 2.09:

 • Zgodnie z interpretacją GUGiK wprowadzono w dokumentach (wypisach i zawiadomieniach o zmianie) rozróżnienie formy władania "zarząd" w odniesieniu do Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe, którego STI=7. W pozostałych przypadkach forma władania wypisywana jest zgodnie z zapisem w słowniku Rodzaje władania dla RWD=2
 • W dzienniku zgłoszeń zmian dodano wyszukiwanie wg dokumentu i pola Sygnatura
 • Umożliwiono równoczesne dopisanie tego samego dokumentu do kilku zaznaczonych budynków
 • Zgodnie z sugestiami użytkowników dodano zmienne do wzorców wydruków:
  • _podmiot_nr - opis osoby wraz z numerami PESEL/Regon oraz NIP (wypisy)
  • _podmiot_nrA, _podmiot_nrB - opis osoby przed i po zmianie wraz z numerami PESEL/Regon oraz NIP (zawiadomienie o zmianie)
  • _nrjedn - nr jednostki rejestrowej przy każdej działce w skróconym wypisie
  • _podstawarodok - dokument będący podstawą wprowadzenia zmiany wraz z informacją z pola Rodzaj dokumentu (zawiadomienie o zmianie)
  • _dokrd - dokument będący podstawą wprowadzenia zmiany wraz z informacją z pola Rodzaj dokumentu (zestawienie z dziennika zgłoszeń zmian - opcja Wydruki › Dziennik
 • Usunięto usterki zgłoszone przez użytkowników:
  • wprowadzono polski komunikat przy próbie wprowadzenia niepoprawnej daty
  • przy tworzeniu archiwum, gdy w trybie zmiany następuje edycja danych osobowych (w niektórych przypadkach na zawiadomieniu o zmianie danych osobowych Stan przed zmianą był pusty)
  • umożliwiono dopisanie działki z nr zarezerwowanym w opcji Roboty
  • usuwanie działek, budynków i lokali w trybie zarządzania poprzedzono dodatkowym pytaniem
  • zmodyfikowano procedurę kontroli nr PESEL zgodnie z wytycznymi instrukcji G5, dotyczącymi osób nieżyjących

Uaktualnienie do wersji 2.08:

 • Opracowano raport zawiadomienia o zmianie zawierający dane określone w projekcie instrukcji G5 - opcja Dziennik zgłoszeń zmian › Wydruki › Zawiadomienie G5 (wzorzec 18zawG5.atx)
 • Opracowano opcję wyboru działek, których właścicielem lub władającym jest wybrana osoba, z poziomu słowników osób - we wszystkich słownikach osób przycisk Działki
 • Opracowano opcję zapisu zaznaczania wszystkich działek dostępnych w oknie Działki - prawy przycisk myszy na liście działek lub <Ctrl><A>
 • Opracowano opcję zapisu do pliku listy zaznaczonych działek
 • Zmodyfikowano opcję importu budynków z pliku tekstowego
 • Standardowe zawiadomienie o zmianie rozróżnia zmienne (pełne nr działek, budynków i lokali) oraz nr takie jak były dotychczas.
                         pełne:   dotychczasowe:
  Nr bud po zmianie              _NRBudAP   _NRBudA
  Nr bud przed zmianą             _NrBudBP   _NrBudB
  Nr dz przed zmianie             _DzNrBP    _DzNrB
  Nr dz po zmianie              _DzNrAP    _DzNrA
  Nr bud w rubryce dot. lokali przed zmianą  _LBudBP    _LBudB
  Nr bud w rubryce dot. lokali po zmianie   _LBudAP    _LBudA
 • Tworzenie tabeli z identyfikatorem jednostki i grupami rejestrowymi.
 • W interfejsie dodano dodatkową zmienną która na wypisie z wyrysem odpowiada za pełny nr działki: dzialkaP
 • W osobach fizycznych i instytucjach dodano kontrole poprawności: Nip, Pesel, Regon.

Uaktualnienie do wersji 2.07:

 • Opracowano wzorce do wypisów z rejestrów gruntów, budynków i lokali zgodnych z wzorami zawartymi w projekcie instrukcji G5:

  21wyp_G5.atx - wzorzec wypisu z rejestru gruntów
  31wyp_G5.atx - wzorzec wypisu z rejestru budynków
  41wyp_G5.atx - wzorzec wypisu z rejestru lokali

  We wzorcach tych wprowadzono nowe zmienne systemowe :

  _nrdz_pelne - pełny identyfikator działki (d)
  _nrbud_pelne - pełny identyfikator budynku (b)
  _nrlok_pelne - pełny identyfikator lokalu (l)
  _ofuozu - oznaczenie użytku zgodne z Aneksem nr 3 Instrukcji G5 (d)
  _powlok - suma powierzchni użytkowej lokali w budynku (b)
  _powppp - suma powierzchni pomieszczeń przynależnych do lokali w budynku (b)
  _kond - "zlepiona" ilość kondygnacji nad- i podziemnych (b)
  _legenda - rozkodowanie nazw pomieszczeń przynależnych (l)

Uaktualnienie do wersji 2.06:

 • Zawiadomienie o zmianie danych osobowych (wzorzec 17Dane) obsługuje zmienną _Uwagi.
 • Dodano możliwość eksportu wsadowego do SWDE.
 • W interfejsie dodano obsługę dwóch rodzajów baz dla mienia (mienie gminne i mienie SP).
 • Dokonano zmian w interfejsie (należy pamiętać o przekopiowaniu go do kartoteki z programem EWMAPA).

Eksport wsadowy do SWDE.

Aby wykonać eksport należy najpierw przygotować plik z ustawieniami. W tym celu uruchamiamy opcję eksportu SWDE, określamy wszystkie ustawienia w okienku i klikamy przycisk 'Zapisz ustawienia'.

Gdy mamy przygotowany plik uruchamiamy EWOPIS z parametrami: swde <nazwa pliku> np.:

C:\Ewopwin\ewopis.exe swde C:\Ustawienia.txt

Po takim uruchomieniu EWOPIS wykonuje eksport do SWDE a następnie kończy swoje działanie. W przypadku gdy wystąpią błędy (np. z logowaniem), eksport nie zostanie wykonany i EWOPIS zakończy swoje działanie.

Przykładowy plik sterujący

...
\ewopis.exe swde C:\Ustawienia1.txt.
If ERRORLEVEL 1 GOTO End
\ewopis.exe swde C:\Ustawienia2.txt.
If ERRORLEVEL 1 GOTO End

Uaktualnienie do wersji 2.05:

 • Poprawiono eksport SWDE w formacie zgodnym z wymaganiami ARiMR (błędny eksport klasoużytków). W celu poprawnego eksportu należy zaznaczyć opcję: Format dla ARiMR.

Uaktualnienie do wersji 2.04:

 • Dodano opcje eksportu SWDE w formacie zgodnym z wymaganiami ARiMR

Uaktualnienie do wersji 2.03:

 • Poprawiono interfejs do EWMAPY (wewop.dll)
 • Poprawiono import użytków
 • Poprawiono wyszukiwanie osób w wielu bazach
 • W interfejsie dodano zmienną NAZWAP, która drukuje pełne nazwy instytucji

Uaktualnienie do wersji 2.02:

 • Wyszukiwanie osób w wielu bazach
 • Drukowania zawiadomienia o zmianie danych osobowych
 • Dodano zmienną do wzorców wydruków _nrgminy
 • Zmiana procedury drukowania powierzchni działek z dokładnością do ara (działki o powierzchni zapisanej w bazie z dokładnością do metra, są również tak drukowane, mimo wyboru opcji drukowania powierzchni z dokładnością do ara)
 • Wyświetlanie danych z towarzyszących baz mienia, dzierżaw i użytkowania wieczystego
 • Poprawiono scalanie obrębów oraz przyjmowanie danych po modernizacji

Wyszukiwanie osób w wielu bazach.

Opcja dostępna jest w następujących miejscach:

 • z okienka z bazami (przycisk Szukaj),
 • menu głównego (PodmiotSzukaj w bazach)
 • ze słowników osób fizycznych i prawnych (przycisk W bazach).

Po wybraniu pojawia się okienko, w którym z lewej strony pojawia się lista baz, w których możemy wyszukiwać, prawa strona podzielona jest na dwie części: pole w którym pokazywane są wyniki wyszukiwania oraz część zawierającą przyciski sterujące.

Przyciski spełniają funkcje:
Odznacz wszystkie - Odznacza wszystkie bazy w które będą przeszukiwane
Zaznacz wszystkie - Zaznacz wszystkie bazy w które będą przeszukiwane
Drukuj - Drukuje wyniki wyszukiwania
Zamknij - Zamyka okienko
Zapisz - Zamyka okienko i zapamiętuje wyniki wyszukiwania
Wyczyść - Czyści wyniki wyszukiwania
Szukaj - Rozpoczyna szukanie

Po pojawieniu się okienka należy zaznaczyć bazy, w których zamierzamy szukać osób oraz wybrać czy chcemy szukać osób fizycznych czy prawnych, a następnie kliknąć przycisk Szukaj.
W zależności od tego jakie osoby wybierzemy pojawi się nam odpowiednie okienko, w którym ustalamy kryteria szukania.
(Uwaga! Jeśli do wyszukiwania przeszliśmy ze słownika osób to rodzaj osób jest już wstępnie wybrany i nie można go zmienić, a kryteria wyszukiwania są wstępnie wypełnione danymi.)

Wyniki wyszukiwania wyświetlane są w postaci tekstu, który można sobie zapisać bądź wydrukować, oraz (po wybraniu przycisku Zapisz) w postaci kolorowania na zielono baz, w których zostało coś znalezione, w okienku dostępne bazy danych.

Drukowania zawiadomienia o zmianie danych osobowych

Jeżeli dane o osobie były zmienione w trybie Edycja w zmianie, to po zatwierdzeniu zmiany można wydrukować zawiadomienie o dokonanych zmianach. Należy wybrać opcję WydrukiDane osobowe.

Interfejs do programów: Użytkowanie wieczyste, Dzierżawy oraz Mienie.

W okienku dostępne bazy danych pojawił się przycisk 'Połączenia'. Po wybraniu pojawia się okienko, w którym dla poszczególnych baz można określić połączenia z bazami tych programów.
Połączenie się określa:

Jeśli jest to baza lokalna poprzez podanie ścieżki do pliku z bazą np.:
C:\Bazy danych\baza.fdb
Jeśli baza jest na serwerze poprzez podanie adresu serwera i lokalnej ścieżki do pliku z bazą np.:
Adres.dns.serwera:C:\Bazy danych\baza.fdb
ewentulanie zamiast adresu dns może być podany nr IP:
127.0.0.1:C\Bazy danych\baza.fdb

Jeśli mamy skonfigurowane połączenie, to w okienku z działkami przycisk 'Dodatkowe informacje' powoduje wyświetlenie danych ze skonfigurowanych poprawnie baz.
Ponadto nowy interfejs Wewop.dll korzysta z tego połączenia i także wyświetla te dane. (Uwaga! Wyświetlanie danych można wyłączyć poprzez wyłączenie Check boxa: 'pokazuj dane'


Uaktualnienie do wersji 2.01:

 • Zmiana w procedurze przyporządkowania do grupy rejestrowej gruntów, których właściciel jest nieustalony
 • Dodano opcję wyboru działek wg przynależności do grupy rejestrowej (Działki › Ustaw filtr)
 • Dodano opcję tworzenia pliku do korespondencji seryjnej dla ewidencji gruntów
 • Poprawiono usterkę w opcji Plik › Import z pliku › Porównania użytków dotyczącą gruntów rolnych i gruntów rolnych zabudowanych na działce

Uaktualnienie do wersji 2.00:

 • Opracowano opcję Import danych ewidencyjnych z pliku w formacie SWDE
 • Opracowano opcję umożliwiającą wydanie obrębu do modernizacji, zablokowanie wprowadzania zmian do obrębu na czas wykonania prac i modernizację danych ewidencyjnych na podstawie bazy od wykonawcy
 • W opcji importu danych z pliku tekstowego:
  • opracowano opcję umożliwiającą przed zaimportowaniem użytków z pliku porównanie danych z pliku z danymi w EWOPWIN
  • opracowano procedurę importu adresów do lokali
 • Opracowano opcję tworzenia rejestru budynków, na podstawie rejestru gruntów i załadowanych wcześniej budynków (opisanych działkami, na których są położone)
 • Opracowano opcję konwersji nazw użytków (OFU, OZU, OZK) do zgodnych z projektem instrukcji G-5
 • W oknie Działki, w opcji Ustaw filtr dodano parametry:
  • przy użytkach możliwość wyboru działek, które w całości są określonym użytkiem
  • wg pola Data upływu władania
  • wszystkie działki, przy których są Inni władający
 • Jeżeli w trakcie podziału działki powierzchnia działki dzielonej jest różna od sumy powierzchni działek nowopowstałych, to ten fakt jest sygnalizowany już w trakcie zamykania okna Podział działki
 • Opracowano opcję podglądu z okna Działki informacji o zmianie oraz informacji zawartych o działce w opcji Archiwum
 • Opracowano opcję podglądu z okna Działki informacji o działce zarezerwowanej z opcji Roboty
 • Zmodyfikowano opcję Roboty (rezerwacja numerów działek):
  • zamykanie okienka Opis
  • dodanie do opcji filtrowania parametrów: obręb, działka, fragment opisu
 • W Dzienniku zgłoszeń zmian:
  • zmodyfikowano opcję Szukaj dodając parametry : zakres numerów z dziennika, zakres dat zatwierdzenia zmiany
  • dodano w opcji Raporty wydruków danych z dziennika zgłoszeń zmian wg numeru w gminie lub zmiany w obrębie
 • W oknie Jednostki rejestrowe zmodyfikowano opcję Filtruj dodając:
  • możliwość wyboru jednostek wg właściciela przy założeniu, że w jednostkach tych nie mają występować władający (istotne przy podmiocie typu Gmina, Skarb Państwa itd.)
  • możliwość wyboru jednostek wg grupy rejestrowej, do której są zaliczone
  • możliwość wyboru jednostek wg numeru gospodarstwa lub wyboru wszystkich jednostek, które są gospodarstwami
 • W oknie Jednostki rejestrowe opracowano opcję przenoszenia osób z listy władających do listy właścicieli (uwłaszczenie) lub do wszystkich działek, jako inni władający
 • W słownikach InstytucjePodmioty grupowe dodano możliwość sortowania i wyszukiwania wg pola Regon
 • W słowniku Podmioty grupowe dodano opcję Szukaj

Pobieranie aktualizacji

 

Uaktualnienie do wersji 2.19 (zawiera wszystkie zmiany wprowadzone w poprzednich aktualizacjach).

Upgrade programu: EWOPIS 2
Wielkość: 3607420 B
Dodany: 2005-12-12
Rozpocznij pobieranie

Powyższa aktualizacja przeznaczona jest dla EWOPIS-u w wersji pełnej i wersji dla gmin.

Odwiedza nas 134 gości oraz 0 użytkowników.